ประถมศึกษา 1

หนังสือเรียน ภาษไทย ป.1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน ภาษไทย ป.1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน ภาษไทย ป.1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2311109120

จำนวน : 188 หน้า

ผู้แต่ง :ประภากร เจริญเชื้อ

ราคาปก : 90 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 81 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนแม็คชุดนี้ แบ่งเนื้อหาสาระเป็นหน่วยการเรียนรู้ซึ่งจะใช้วรรณคดีและวรรณกรรมเป็นหลัก แล้วสอดแทรกความรู้หลักการใช้ภาษาไทยไว้ในทุกหน่วยการเรียนรู้ เป็นการฝึกทักษะการคิด การอ่าน การฟัง การดู การพูดแบบบูรณาการ เนื้อหาสาระต่างๆของทุกหน่วยจึงเน้นให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม และเรียนรู้อย่างรื่นรมย์ สร้างค่านิยมที่ดีงาม รักความเป็นไทย ฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท้ายหน่วยการเรียนรู้จะมีอ่านเสริมบทเรียน เพื่อกระตุ้นให้เกิดนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม กิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มุ่งเน้นกระบวนการคิด ฝึกปฏิบัติให้ืำทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน รักการเขียน รักการศึกษาค้นคว้า หนังสือเรียนแม็ค สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่มนี้ จึงเป็นสื่อการเรียนที่ทันสมัยครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสำหรับครูจะนำไปใช้ในการเรียนการสอน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ม้ากับลา

ม้ากับลา

พัฒนาทักษะทางภาษา

������ - อ่านพยัญชนะ ก ม ล จ

������ - อ่านสระ -า

������ - เขียนพยัญชนะ ก จ

������ - เขียนสระ -า

������ - การอ่านสะกดคำและการแยกส่วนประกอบของคำ

������ - อ่านคำและประโยค

������ - มารยาทในการฟัง

อ่านเสริมบทเรียน นิทานเรื่อง ไก่กับทอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ดูปูนา

ดูปูนา

พัฒนาทักษะทางภาษา

������ - อ่านพยัญชนะ ข ฃ ช ซ

������ -

������ - เขียนพยัญชนะ ข ฃ ช ซ

������ -

������ - อ่านสะกดคำและแยกส่วนประกอบของคำ

������ - อ่านคำและประโยค

������ - มารยาทในการพูด

อ่านเสริมบทเรียนเรื่อง ปูเปี้ยว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มีน้ำใจ

มีน้ำใจ

พัฒนาทักษะทางภาษา

������ - อ่านพยัญชนะ ค ฅ

������ - อ่านสระ ใ-

������ - เขียนพยัญชนะ ค ฅ

������ - เขียนสระ ใ-

������ - อ่านสะกดคำและแยกส่วนประกอบของคำ

������ - อ่านคำและประโยค

������ - มารยาทในการดู

อ่านเสริมบทเรียน บทร้อยกรอง

จำปา จำปี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ไปโรงเรียน

ไปโรงเรียน

พัฒนาทักษะทางภาษา

������ - อ่านพยัญชนะ ง ท ฑ

������ - อ่านสระ โ- , ไ-

������ - เขียนพยัญชนะ ง ท ฑ

������ - เขียนสระ โ- , ไ-

������ - อ่านสะกดคำและแยกส่วนประกอบของคำ

������ - อ่านคำและประโยค

������ - วรรณยุกต์

อ่านเสริมบทเรียน บทร้องเล่น

จ้ำจี้ผลไม้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ยุพาทำดี

ยุพาทำดี

พัฒนาทักษะทางภาษา

������ - อ่านพยัญชนะ ฆ ฉ ฐ

������ -

������ - เขียนพยัญชนะ ฆ ฉ ฐ

������ -

������ - อ่านสะกดคำและแยกส่วนประกอบของคำ

������ - อ่านคำและประโยค

อ่านเสริมบทเรียน เพลง แมงมุม

บทร้องเล่น แมงมุมขยุ้มหลังคา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ลิงกับจระเข้

ลิงกับจระเข้

พัฒนาทักษะทางภาษา

������ - อ่านพยัญชนะ ญ ณ ฌ

������ - อ่านสระ เ-

������ - เขียนพยัญชนะ ญ ณ ฌ

������ - เขียนสระ เ-

������ - อ่านสะกดคำและแยกส่วนประกอบของคำ

������ - อ่านคำและประโยค

������ - เครื่องหมายและสัญลักษณ์

อ่านเสริมบทเรียน ลิง จระเข้ ลูกหว้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ท้องกับตัว

ท้องกับตัว

พัฒนาทักษะทางภาษา

������ - อ่านพยัญชนะ ฎ ฏ ภ

������ - อ่านสระ -อ

������ - เขียนพยัญชนะ ฎ ฏ ภ

������ - เขียนสระ -อ

������ - อ่านสะกดคำและแยกส่วนประกอบของคำ

������ - อ่านคำและประโยค

������ - มาตราตัวสะกด

������ - แม่กง แม่กม และแม่กน

������ - การผันคำที่มีอักษรกลางเป็นพยัญชนะต้น

������ - อ่านคำและประโยค

������ - การใช้ภาษาที่เหมาะสม

อ่านเสริมบทเรียน บทอาขยาน

ฝนตกแดดออก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรารักสะอาด

เรารักสะอาด

พัฒนาทักษะทางภาษา

������ - อ่านพยัญชนะ ด ต ฒ

������ - อ่านสระ -ะ, เ-า

������ - เขียนพยัญชนะ ด ต ฒ

������ - เขียนสระ -ะ, เ-า

������ - อ่านสะกดคำและแยกส่วนประกอบของคำ

������ - อ่านคำและประโยค

������ - แม่เกย และแม่เกอว

������ - การใช้ไม้หันอากาศและไม้ไต่คู้

������ - การผันคำที่มีอักษรสูงเป็นพยัญชนะต้น

������ - อ่านคำและประโยค

������ - การเลือกหนังสืออ่าน

อ่านเสริมบทเรียน นิทานเรื่อง กระต่ายกับเต่า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ลูกหมึกดื้อ

ลูกหมึกดื้อ

พัฒนาทักษะทางภาษา

������ - อ่านพยัญชนะ ถ ธ น

������ - อ่านสระ แ-ะ

������ - เขียนพยัญชนะ ถ ธ น

������ - เขียนสระ แ-ะ

������ - อ่านสะกดคำและแยกส่วนประกอบของคำ

������ - อ่านคำและประโยค

������ - การผันคำที่มีอักษรต่ำเป็นพยัญชนะต้น

������ - อ่านคำและประโยค

������ - แม่กก แม่กด และแม่กบ

������ - คำที่มีไม่ยมก

อ่านเสริมบทเรียน นิทานเรื่อง วันหยุดแสนสุข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 มดง่ามกับจักจั่น

มดง่ามกับจักจั่น

พัฒนาทักษะทางภาษา

������ - อ่านพยัญชนะ บ ป ษ

������ - อ่านสระ เ-ะ, โ-ะ

������ - เขียนพยัญชนะ บ ป ษ

������ - เขียนสระ เ-ะ, โ-ะ

������ - อ่านสะกดคำและแยกส่วนประกอบของคำ

������ - อ่านคำและประโยค

������ - อ่านสะกดคำและแยกส่วนประกอบของคำที่มี ง สะกด

������ - อ่านคำและประโยค

อ่านเสริมบทเรียน เพลง หน้าที่เด็ก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เรือดอกสร้อย

เรือดอกสร้อย

พัฒนาทักษะทางภาษา

������ - อ่านพยัญชนะ ผ ฝ ย

������ - อ่านสระ แ-, เ-อะ

������ - เขียนพยัญชนะ ผ ฝ ย

������ - เขียนสระ แ-, เ-อะ

������ - อ่านสะกดคำและแยกส่วนประกอบของคำ

������ - อ่านคำและประโยค

������ - อ่านสะกดคำและแยกส่วนประกอบของคำที่มี น และ ม สะกด

������ - การผันคำที่มี น และ ม สะกด

������ - อ่านคำและประโยค

������ - คำคล้องจอง

อ่านเสริมบทเรียน กลอนดอกสร้อย

สุภาษิต แมงมุมขยุ้มหลังคา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 ผึ้งกับไก่

ผึ้งกับไก่

พัฒนาทักษะทางภาษา

������ - อ่านพยัญชนะ พ ฟ ฬ

������ - อ่านสระ เ-าะ

������ - เขียนพยัญชนะ พ ฟ ฬ

������ - เขียนสระ เ-าะ

������ - อ่านสะกดคำและแยกส่วนประกอบของคำ

������ - อ่านคำและประโยค

������ - อ่านสะกดคำและแยกส่วนประกอบของคำที่มี ย และ ว สะกด

������ - การผันคำที่มี ย และ ว สะกด

������ - อ่านคำและประโยค

������ - มารยาทในการอ่าน

อ่านเสริมบทเรียนเรื่อง เพื่อนผู้ใจดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 วัวกับราชสีห์

วัวกับราชสีห์

พัฒนาทักษะทางภาษา

������ - อ่านพยัญชนะ ม ร ว

������ - อ่านสระ เ-อ

������ - เขียนพยัญชนะ ม ร ว

������ - เขียนสระ เ-อ

������ - อ่านสะกดคำและแยกส่วนประกอบของคำ

������ - อ่านคำและประโยค

������ - อ่านสะกดคำและแยกส่วนประกอบของคำที่มี ก สะกด

������ - อ่านคำและประโยค

������ - ปริศนาคำทาย

������ - มารยาทในการเขียน

อ่านเสริมบทเรียนเรื่อง คุณครูใจดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 สัตว์เลี้ยงแสนรัก

สัตว์เลี้ยงแสนรัก

พัฒนาทักษะทางภาษา

������ - อ่านพยัญชนะ ล ศ ส

������ - อ่านสระ

������ - เขียนพยัญชนะ ล ศ ส

������ - เขียนสระ

������ - อ่านสะกดคำและแยกส่วนประกอบของคำ

������ - อ่านคำและประโยค

������ - อ่านสะกดคำและแยกส่วนประกอบของคำที่มี บ สะกด

������ - อ่านคำและประโยค

������ - ตัวเลขไทย

อ่านเสริมบทเรียนเรื่อง เจ้าปุย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 ครอบครัวตัวอย่าง

ครอบครัวตัวอย่าง

พัฒนาทักษะทางภาษา

������ - อ่านพยัญชนะ ห อ ฮ

������ - เขียนพยัญชนะ ห อ ฮ

������ - อ่านสะกดคำและแยกส่วนประกอบของคำที่มี ด สะกด

������ - อ่านคำและประโยค

������ - การใช้ถ้อยคำภาษาให้เหมาะสม

อ่านเสริมบทเรียนเรื่อง แม่จ๋าอยู่ไหน

บรรณานุกรม

ดัชนี