มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกฯ ม.4-6 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกฯ ม.4-6 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกฯ ม.4-6 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2502201120

จำนวน : 212 หน้า

ผู้แต่ง :ภักดี รัชตวิภาสนันท์ และคณะ

ราคาปก : 130 บาท

ส่วนลด : 13 บาท

ราคาพิเศษ : 117 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนแม็ค ชุดคุณธรรมนำการคิด รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่มนี้ คณะผู้เขียนได้ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และแนวทางในการวัดผลและประเมินผล แล้วกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้อง เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการเขียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธรณีภาคและการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค

������ - ส่วนต่างๆของโลก

������ - โครงสร้างของโลก

������ - การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก

������ - รอยต่อและการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก

������ - ปรากฎการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับธรณีวิทยา

������ - แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความเป็นมาของโลก

������ - มาตราธรณีกาล

������ - ซากดึกดำบรรพ์

������ - การลำดับชั้นหิน

������ - อายุซากดึกดำบรรพ์ อายุหิน และอายุโลก

������ - แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิวัฒนาการของเอกภพ ดาราจักร ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ

������ - เอกภพ

������ - ดาราจักร

������ - เนบิวลา

������ - ดาวฤกษ์

������ - ระบบสุริยะ

������ - ดวงอาทิตย์

������ - แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เทคโนโลยีและการสำรวจอวกาศ

������ - เทคโนโลยีอวกาศ

������ - การสำรวจอวกาศ

������ - เทคโนโลยีกล้องโทรทรรศน์วิทยุและกล้องโทรทรรศน์อวกาศ

������ - เทคโนโลยีดาวเทียมและยานอวกาศ

������ - ยานอวกาศกับภารกิจการสำรวจอวกาศ

������ - เครื่องมือและยานสำรวจอวกาศ

������ - แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

ภาคผนวก ก. เนื้อหาเพิ่มเติม

ภาคผนวก ข. คำชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้

บรรณานุกรม