มัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ม.1(ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ม.1(ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ม.1(ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2413117120

จำนวน : 312 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม และคณะ

ราคาปก : 130 บาท

ส่วนลด : 13 บาท

ราคาพิเศษ : 117 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนแม็ค สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดทำเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี หนังสือเรียนแม็ค ประกอบด้วยเนื้อหาครบถ้วนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้ง 5 สาระ ได้แก่

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ แต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยผังมโนทัศน์ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาที่เป็นหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ และคำถามท้ายหน่วย จึงจัดได้ว่าเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนา ศักยภาพได้เหมาะสมตาระดับชั้นของผู้เรียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

������ - การใช้ข้อมูลและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

������ - การแบ่งเขตวันและเวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

������ - สภาพแวดล้อมทางกายภาพของประเทศไทย

������ - สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย

������ - โครงสร้างทางธรณีวิทยาของทวีปเอเชีย

������ - สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปออสเตรเลียและโอเชีเนีย

������ - ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรแลีย และโอเชียเนีย

������ - ความร่วมมือในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

������ - การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทย เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

������ - สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย

������ - สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย

������ - สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความสมดุลทางเศรษฐกิจ

������ - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

������ - เข้าใจเรื่องอุปสงค์และอุปทาน

������ - การบริโภค

������ - สถาบันการเงิน

������ - เศรษฐกิจพอเพียง

������ - การพึ่งพาและการแข่งขันทางเศรษฐกิจในประเทศไทย

������ - กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การดำรงชีวิตในสังคม

������ - การปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล

������ - การปฏิบัติตนในการเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น

������ - วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รัฐธรรมนูญของไทย

������ - ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

������ - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

������ - อำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญ

������ - การปฏิบัติตนตามสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในรัฐธรรมนูญไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์

������ - เวลาในประวัติศาสตร์

������ - วิธีการทางประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

������ - พัฒนาการ การตั้งถิ่นฐานของประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

������ - พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

������ - อารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 พัฒนาการของชาติไทย

������ - พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยสุโขทัย

������ - พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ศาสนากับการดำรงชีวิต

������ - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา

������ - ศาสนาสำคัญในประเทศไทย

������ - ความสอดคล้องในหลักคำสอนของศาสนาที่สำคัญในประเทศไทย

บรรณานุกรม