มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ม.4-6 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ม.4-6 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ม.4-6 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2503106120

จำนวน : 168 หน้า

ผู้แต่ง :ณัฐวัฒน์ วิเศษสุวรรณ

ราคาปก : 80 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 72 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนแม็ค ภูมิศาสตร์ ชุดคุณธรรมนำการคิด สาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลางและตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การเรียบเรียงหนังสือเรียนเล่มนี้ โดยกำหนดสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรู้ทางภูมิศาสตร์ สถานการณ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนความพยายามของมนุษย์ในการแก้ไขปัญหาสังคมและจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในด้าน ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตระหนักในบทบาทของตนเองและมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

:: สารบัญ

1 เครื่องมือและข้อมูลทางภูมิศาสตร์

������ - แผนที่

������ - ภาพถ่ายทางอากาศ

������ - การสำรวจ

������ - ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก

������ - การรับรู้จากระยะไกล

������ - ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

������ - ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

2 สภาพภูมิศาสตร์ของโลก

������ - ภูมิศาสตร์กายภาพของโลก

3 วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

������ - สาเหตุและผลกระทบของวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

������ - วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับโลกและภูมิภาค

������ - วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

4 การจัดวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

������ - มาตรการในการจัดการวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล้อม

������ - องค์กรที่มีบทบาทในการแก้ไขวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

������ - กฎหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

������ - การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

������ - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

������ - การจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

������ - การมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

������ - การดำรงชีวิตตามวัฒนธรรมไทยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6 การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเฉพาะกรณี

������ - การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

������ - การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเฉพาะกรณีในประเทศไทยและระหว่างประเทศ

บรรณานุกรม

ดัชนี