มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียน หน้าที่พลเมืองฯ ม.4-6 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน หน้าที่พลเมืองฯ ม.4-6 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน หน้าที่พลเมืองฯ ม.4-6 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2503103120

จำนวน : 176 หน้า

ผู้แต่ง : นงลักษณ์ ทองอยู่

ราคาปก : 80 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 72 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนเล่มนี้ เรียบเรียงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ซึ่งในสาระนี้ได้แบ่งเนื้อหาเแน 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ ส 2.1 และ ส 2.2 มาตรฐานทั้งสองเป็นลักษณะของการกำหนดขอบข่ายการเรียนรู้ที่มีความคิดรวบยอดเกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่างๆหลายสาขาคือ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้เขียนจึงได้นำมาเป็นหลักการกำหนดหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนทำความเข้าใจตามลำดับของเนื้อหาและได้ ความคิดรวบยอดตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้เรื่องสังคม

������ - สังคมมนุษย์

������ - สังคมไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัฒนธรรม

������ - ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรม

������ - วัฒนธรรมไทย

������ - ความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัมนธรรมสากล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเป็นพลเมืองดีของสังคม

������ - พลเมืองดีของสังคม

������ - การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในสังคมไทยและสังคมโลก

������ - การส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในสังคมไทยและสังคมโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเมืองการปกครองไทย

������ - ระบบการเมืองการปกครอง

������ - การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

������ - ปัญหาการเมืองของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข

������ - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รัฐธรรมนูญ

������ - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

������ - การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ

������ - การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

������ - องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

������ - ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายที่ควรรู้

������ - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

������ - กฎหมายที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สิทธิมนุษยชน

������ - สิทธิมนุษยชน

������ - องค์กรที่ดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชน

������ - ปัญหาและการแก้ไขสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

บรรณานุกรม

ดัชนี