ประถมศึกษา 6

หนังสือเรียน สังคมศึกษา ป.6 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน สังคมศึกษา ป.6 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน สังคมศึกษา ป.6 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2373103110

จำนวน : 240 หน้า

ผู้แต่ง :อำนวย พุทธมี และคณะ

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 99 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนแม็ค กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในชุดหนังสือเรียนเล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้รายชั้นปี หนังสือเรียนแม็คประกอบด้วยเนื้อหาครบถ้วนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้ง 5 สาระ ได้แก่

������ - สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม

������ - สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

������ - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

������ - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

������ - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

������ - เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

������ - ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย

������ - ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศไทย

������ - ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม

������ - การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน

������ - การใช้ทรัพยากรในชุมชน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากร

������ - บทบาทผู้ผลิตและผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากร

������ - การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

������ - ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล

������ - การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การปกครองของไทย

������ - การใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐบาล

������ - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองการปกครองที่ส่งเสริมประชาธิปไตย

������ - การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

������ - ข่าวและเหตุการณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การอยู่ร่วมกันในสังคม

������ - วัฒนธรรม

������ - มารยาทไทย

������ - กฎหมายที่ควรรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ประวัติศาสตร์ชาติไทย

������ - การศึกษาเรื่องชาติไทยด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์

������ - พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์

������ - บุคคลสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์

������ - ภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ประเทศเพื่อนบ้านของไทย

������ - ประเทศเพื่อนบ้าน

������ - อาเซียน : ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ศาสนาที่เรานับถือ

������ - ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย

������ - พุทธประวัติ

������ - ประวัติพุทธสาวก

������ - ชาดกที่ควรรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 น้อมนำจิตให้สงบสบาย

������ - หลักธรรมทางศาสนา

������ - พุทธศาสนสุภาษิต

������ - คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา

������ - เรื่องน่ารู้ในพระไตรปิฎก

������ - การทำจิตให้สงบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เราเป็นชาวพุทธ

������ - หน้าที่ของชาวพุทธ

������ - มารยาทชาวพุทธ

������ - ศาสนพิธี

������ - ชาวพุทธตัวอย่าง

บรรณานุกรม

ดัชนี