ประถมศึกษา 5

หนังสือเรียน สังคมฯ ป.5 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน สังคมฯ ป.5 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน สังคมฯ ป.5 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2363103120

จำนวน : 244 หน้า

ผู้แต่ง :อำนวย พุทธมี และคณะ

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 99 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนแม็ค กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในชุดหนังสือเรียนเล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้รายชั้นปี หนังสือเรียนแม็คประกอบด้วยเนื้อหาครบถ้วนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้ง 5 สาระ ได้แก่

������ - สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม

������ - สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

������ - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

������ - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

������ - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

������ ภูมิภาคในประเทศไทย

������ - ภาคเหนือ

������ - ภาคกลาง

������ - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

������ - ภาคตะวันออก

������ - ภาคตะวันตก

������ - ภาคใต้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรไทย

������ การตั้งถิ่นฐานของประชากรในประเทศไทย

������ - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของประชากรในประเทศไทย

������ รูปแบบของการตั้งถิ่นฐานของประชากรในประเทศไทย

������ การตั้งถิ่นฐานของประชากรในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย

������ การอพยพย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค

������ - ปัจจัยที่ทำให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นของประชากร

������ - การย้ายถิ่นของประชากรชาวไทย

������ สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของไทย

������ - การทำลายสภาพแวดล้อม

������ - การรักษาสภาพแวดล้อม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์น่ารู้

������ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

������ - มูลเหตุของการตัดสินใจใช้ทรัพยากร

������ การผลิต

������ - การใช้ปัจจัยในการผลิต

������ - เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ

������ - การผลิตสินค้าและบริการตามลำดับขั้นตอนการใช้เทคโนโลยี

������ - การใช้เทคโนโลยีในการผลิต

������ - เทคโนโลยีใกล้ตัว

������ ธนาคาร

������ - ประเภทของธนาคาร

������ สินเชื่อ

������ - หน้าที่หลักของสินเชื่อ

������ - ประเภทของสินเชื่อ

������ - เงื่อนไขเวลาในการให้สินเชื่อ

������ - แหล่งการเงินที่ให้สินเชื่อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวิตพอเพียง

������ เศรษฐกิจพอเพียง

������ - ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง

������ - เกษตรทฤษฎีใหม่

������ - การนำวิธีการเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน

������ สหกรณ์

������ - หลักการและวิธีการของสหกรณ์

������ - ประเภทของสหกรณ์

������ - สหกรณ์ในโรงเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การอยู่ร่วมกันในสังคม

������ บรรทัดฐานและวัฒนธรรมในสังคมไทย

������ - บรรทัดฐาน

������ - วัฒนธรรม

������ การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น

������ - ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น

������ - ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น

������ อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากภายนอกประเทศ

������ การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

������ - ปัจจัยที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

������ - ภูมิปัญญาของคนในจังหวัด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พลเมืองดีของประเทศ

������ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

������ - คุณลักษณะของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

������ สถานภาพของบุคคลในสังคม

������ - บทบาท หน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพ ตามสถานภาพ

������ สิทธิเด็ก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 บริหารภายในท้องถิ่น

������ การปกครองส่วนท้องถิ่น

������ - ความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น

������ องค์กรปกครองท้องถิ่นของไทย

������ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่น

������ การศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น

������ การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น

������ แหล่งข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี

������ พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา

������ - การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา

������ - การเมืองการปกครอง

������ - สภาพทางเศรษฐกิจ

������ - สภาพทางสังคม

������ - การเสียกรุงศรีอยุธยา

������ พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี

������ - การก่อตั้งกรุงธนบุรี

������ - การเมืองการปกครอง

������ - สภาพทางเศรษฐกิจ

������ - สภาพของสังคม

������ การสิ้นสุดสมัยธนบุรี

������ บุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ศาสนาที่เรานับถือ

������ ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

������ - พระพุทธศาสนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติไทย

������ - พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย

������ พระพุทธประวัติ

������ - สรุปพุทธประวัติ

������ - เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์

������ - พุทธกิจที่สำคัญ

������ ชาดก

������ - จูฬเสฏฐิชาดก (จูฬเสฏฐีชาดก)

������ - วัณณาโรหชาดก

������ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

������ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

������ - ศรัทธา 4

������ - พุทธจริยา 3

������ - หลักกรรม

������ - ไตรสิกขา

������ - โอวาท 3

������ พุทธศาสนสุภาษิต

������ เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก

������ - อสรพิษร้าย 4 ตัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การปฏิบัติแบบชาวพุทธ

������ ประวัติพุทธสาวก

������ - พระโสณโกฬิวิสะ : ผู้มีปัญญาทางธรรม

������ หน้าที่ชาวพุทธ

������ - พิธีกรรมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา

������ - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนสถาน

������ - การรักษาศีล

������ มรรยาทชาวพุทธ

������ - การจัดเตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

������ - การปฏิบัติตนขณะประกอบพิธี

������ - มรรยาทของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

������ ชาวพุทธตัวอย่าง

������ - สมเด็จพระสังฆราช (สา)

������ - อาจารย์เสถียร โพธินันทะ

������ ศาสนพิธี

������ - การอาราธนาพระปริตร

บรรณานุกรม

ดัชนี