มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียน ฟิสิกส์ ม.4-6 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน ฟิสิกส์ ม.4-6 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน ฟิสิกส์ ม.4-6 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2502401120

จำนวน : 260 หน้า

ผู้แต่ง : ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ และคณะ

ราคาปก : 160 บาท

ส่วนลด : 16 บาท

ราคาพิเศษ : 144 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนแม็ค ชุดคุณธรรมนำการคิด รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่มนี้ คณะผู้เขียนได้ศึกษา วิเคราห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และแนวทางในการวัดผลและประเมินผล แล้วกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการเขียน นอกจากนี้ยังได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้และทักษะจากเอกสารและตำราอีกหลายเล่ม เพื่อใช้ประกอบการเขียนหนังสือเรียน เพื่อให้เนื้อหาสาระ กิจกรรม และทักษะปฏิบัติของหนังสือ ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตร และเพื่อให้หนังสือมีคุณภาพ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและชนิดของแรง

��������� - ธรรมชาติของแรง

��������� - แรงโน้มถ่วง

��������� - แรงไฟฟ้า

��������� - แรงแม่เหล็ก

��������� - แรงนิวเคลียร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเคลื่อนที่

��������� - การเคลื่อนที่ในชีวิต

��������� - การเคลื่อนที่แนวตรงใน 1 มิติ

��������� - ปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่

��������� - การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

��������� - การเคลื่อนที่เป็นวงกลม

��������� - การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คลื่น

��������� - ธรรมชาติของคลื่น

��������� - ชนิดของคลื่น

��������� - ส่วนประกอบของคลื่น

��������� - สมบัติของคลื่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คลื่นเสียง

��������� - ธรรมชาติของคลื่นเสียง

��������� - สมบัติและปรากฏการณ์ของคลื่นเสียง

��������� - เสียงกับการได้ยิน

��������� - บีตส์ของเสียง

��������� - มลพิษของเสียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

��������� - ธรรมชาติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

��������� - สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

��������� - ประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

��������� - อันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พลังงานนิวเคลียร์

��������� - โครงสร้างอะตอม

��������� - นิวเคลียส

��������� - พลังงานยึดเหนี่ยว

��������� - ปฏิกิริยานิวเคลียร์

��������� - การนำไปใช้ประโยชน์และโทษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 กัมมันตภาพรังสี

��������� - การค้นพบกัมมันตภาพรังสี

��������� - ชนิดของรังสี

��������� - สมบัติของรังสี

��������� - นิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี

��������� - ประโยชน์และโทษของกัมมันตภาพรังสี

ภาคผนวก

บรรณานุกรม

ดัชนี