ประถมศึกษา 4

หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2345105120

จำนวน : 184 หน้า

ผู้แต่ง :น้อย สุวรรณมณี และคณะ

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนเม็ค ชุดคุณธรรมนำการคิด รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จัดทำขึ้นตามสาระการเรียนรู้แกนกลางและตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะและความสามารถครอบคลุมสาระต่างๆตามที่หลักสูตรกำหนด ดังนี้

���� สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว

���� สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

���� สาระที่ 4 การอาชีพ การนำเสนอเนื้อหาเป็นลักษณะหน่วยการเรียนรู้ที่มีแผนผังเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้ มีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด มีกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และมีกิจกรรมปฏิบัติที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงตามกรอบของใบงานที่กำหนดให้ตามวัยและ ความสามารถของผู้เรียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การทำงาน

การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว

������ - ความหมายและความสำคัญของของใช้ส่วนตัว

������ - ประเภทของของใช้ส่วนตัวและการดูแลรักษา

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

การจัดตู้เสื้อผ้า โตีะเขียนหนังสือ และกระเป๋านักเรียน

������ - การจัดตู้เสื้อผ้า

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

������ - การจัดโต๊ะเขียนหนังสือ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

������ - การจัดกระเป๋านักเรียน

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

การปลูกไม้ดอกหรือไม้ประดับ

������ - ความหมายของไม้ดอกและไม้ประดับ

������ - วิธีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

������ - การปลูกไม้ดอกและไม้ประดับบางชนิด

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้

������ - ความหมายของอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้

������ - การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากใบตองและกระดาษ

������ - ความหมายและความสำคัญของงานประดิษฐ์

������ - ลักษณะของงานประดิษฐ์

������ - ประเภทของงานประดิษฐ์

������ - งานประดิษฐ์จากใบตอง

������ - งานประดิษฐ์จากกระดาษ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว

������ - ความหมายและความสำคัญของเอกสารส่วนตัว

������ - วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บเอกสารส่วนตัว

������ - วิธีการจัดเก็บเอกสารส่วนตัว

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มารยาท

การปฏิบัติตนกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองในโอกาสต่างๆ

������ - การปฏิบัติตนของลูกต่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามโอกาสอันควร

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

การรับประทานอาหาร

������ - มารยาทในการรับประทานอาหาร

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

การใช้ห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม

������ - มารยาทในการใช้ห้องเรียน

������ - มารยาทในการใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

������ - อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรรู้จัก

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

คอมพิวเตอร์

������ - หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์

������ - ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

������ - โทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์

������ - ประเภทของซอฟต์แวร์

������ - ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

โประแกรม Paint

������ - การใช้โปรแกรม Paint

������ - การสร้างภาพหรือชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม Paint

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การอาชีพ

������ - ความหมายของอาชีพ

������ - ความสำคัญของอาชีพ

������ - ประเภทของอาชีพ

������ - อาชีพสงวนสำหรับคนไทย

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

บรรณานุกรม

ดัชนี