ประถมศึกษา 4

หนังสือเรียน ศิลปะ ป.4 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน ศิลปะ ป.4 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน ศิลปะ ป.4 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2344302120

จำนวน : 188 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 90 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนแม็ค ชุดคุณธรรมนำการคิด รายวิชาพื้นฐาน ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่มนี้ เป็นหนังสือเรียนที่ได้ผ่านการปรับปรุงพัฒนาด้วยวิสัยทัศน์ของผู้เรียบเรียง โดยมุ่งให้หนังสือศิลปะนี้ทันยุคสมัยและทันเหตุการณ์ในการดำเนินการ ปรังปรุงเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ

:: สารบัญ

ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างสรรค์ศิลปะจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทัศนธาตุในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เส้น/รูปร่าง/รูปทรง)

������ - ลักษณะของเส้น

������ - ลักษณะของรูปร่างและรูปทรง

������ - การเขียนภาพจากเส้น รูปร่าง และรูปทรง

การเขียนภาพจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การจัดภาพ / การระบายสีภาพ)

������ - การจัดภาพ

������ - การระบายสีภาพ

การเขียนภาพเรื่องราว จินตนาการ และเหตุการณ์ในท้องถิ่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การประยุกต์ใช้ทักษะสร้างงานศิลปะ

การประยุกต์ทดลองสีและวัสดุ

������ - วัสดุที่ใช้ในการเขียนภาพระบายสี

เทคนิควิธีการทดลองฝึกทักษะด้วยสี

วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ

การประยุกต์สร้างงานศิลปะด้วยวัสดุต่างๆ

������ - ประเภทของการสร้างสรรค์งานวัสดุ

������ - ประเภทของวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์

������ - การปฏิบัติงานสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุนทรียะในการสร้างงานศิลปะและวัฒนธรรม

ศิลปะในการปั้น

������ - ประเภทของงานปั้น

������ - วัสดุที่ใช้ในการปั้น

������ - การปฏิบัติงานปั้น

ศิลปะในการแกะสลัก

������ - ประเภทและวัสดุที่ใช้ในการแกะสลัก

������ - เครื่องมือที่ใช้ในการแกะสลัก

������ - การปฏบัติงานแกะสลัก

ศิลปะในการพิมพ์ภาพ

������ - ประเภทของการพิมพ์ภาพ

������ - ลักษณะของการพิมพ์ภาพ

������ - การปฏิบัติงานพิมพ์ภาพ

ศิลปะในการวาดภาพวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น

������ - หลักการวาดภาพชุมชน

������ - หลักการวาดภาพวัฒนธรรมและประเพณี

ดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เสียงจังหวะและโน๊ตดนตรี

การเคลื่อนไหวตามเสียงและจังหวะดนตรี

������ - ลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ

������ - ลักษณะของจังหวะ

เครื่องเคาะจังหวะ

������ - ประเภทของเครื่องเคาะจังหวะ

������ - การรวมวงเล่นเครื่องเคาะจังหวะ

เรียนรู้โน๊ตเพลง

������ - โน๊ตไทย

������ - โน๊ตสากล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัฒนธรรมดนตรีในท้องถิ่นไทย

การแสดงพื้นเมืองประกอบดนตรี

������ - การแสดงพื้นเมืองประกอบดนตรีภาคกลาง

������ - การแสดงพื้นเมืองประกอบดนตรีภาคเหนือ

������ - การแสดงพื้นเมืองประกอบดนตรีภาคใต้

������ - การแสดงพื้นเมืองประกอบดนตรีภาคอีสาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทักษะการฟังและการขับร้องเพลง

การฟังและการร้องเพลงไทยเดิม

������ - ประเภทของเพลงไทยเดิม

������- จังหวะของเพลงไทยเดิม

������ - เครื่องดนตรีไทย

������ - หลักการปฏิบัติในการฟังและการขับร้องเพลงไทยเดิม

������ - เพลงไทยเดิมที่ควรฝึกร้อง

การฟังและการร้องเพลงไทยสากล

������ - เครื่องดนตรีสากล

������ - การขับร้องเพลงไทยสากล

������ - เพลงไทยสากลที่ควรฝึกร้อง

������ - การฝึกร้องเพลงประเภทปลุกใจ

การฟังและการร้องเพลงพระราชนิพนธ์

������ - เพลงพระราชนิพนธ์

������ - เพลงพระราชนิพนธ์ที่ควรฝึกร้อง

นาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การรับรู้ทางนาฏศิลป์

ท่าร่ายรำไทย

������ - นาฏยศัพท์เบื้องต้น

การแสดงท่าทางประกอบเพลง

ท่ารำเต้นในการแสดงประกอบเพลง

������ - ภาษาท่า

������ - รำวงมาตรฐาน

ภาษาท่าสากล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การแสดงพื้นเมืองในท้องถิ่นไทย

การแสดงพื้นเมืองอย่างมีคุณค่าตามแบบนาฏศิลป์ไทย

������ - การแสดงพื้นเมืองของภาคต่างๆ ที่ควรรู้จัก

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ดัชนี