มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียน ศิลปะ ม.4 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน ศิลปะ ม.4 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน ศิลปะ ม.4 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2504304120

จำนวน : 342 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 135 บาท

ส่วนลด : 13 บาท

ราคาพิเศษ : 122 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนแม็ค ชุดคุณธรรมนำการคิด รายวิชาพื้นฐาน ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มนี้ เป็นหนังสือเรียนที่ได้ผ่านการปรับปรุงพัฒนาด้วยวิสัยทัศน์ของผู้เรียบเรียง โดยมุ่งให้หนังสือศิลปะนี้ทันยุคสมัยและทันเหตุการณ์ในการดำเนินการ ปรังปรุงเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ

:: สารบัญ

ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รับรู้งานศิลปะ

������ การจัดวางองค์ประกอบศิลป์และทัศนธาตุ

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

������ หลักการออกแบบเบื้องต้น

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

������ อิทธิพล รูปแบบ ยุคสมัยในประวัติศาสตร์ศิลปะไทย - สากล

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะ

������ การออกแบบตัวอักษร

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

������ การออกแบบสัญลักษณ์

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

������ การออกแบบแผ่นภาพโปสเตอร์

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ศิลปะนิยม

������ ความงามและการรับรู้คุณค่าในศิลปะ

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

������ การวิจารณ์งานศิลปะ

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

ดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 รอบรู้ทางดนตรี

������ ความสำคัญของดนตรี

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

������ ยุคสมัยดนตรีไทย

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

������ ประเภทของเพลงไทยและการประสมวงดนตรี

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์ทางดนตรี

������ การขับร้องเพลงประเภทต่างๆ

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

������ การขับร้องประสานเสียง

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

������ การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลง่ายๆ

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รักษ์ดนตรี

������ ประวัติศาสตร์คีตกวีไทยและสากล

������ อรรถรสในการรับรู้ดนตรีไทย

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

������ การใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

นาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 รอบรู้เรื่องนาฏศิลป์และการแสดง

������ ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ โขน ละคร รำ

������ ระบำ และการละเล่นพื้นเมือง

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 นาฏศิลป์สร้างสรรค์

������ การประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงประเภทต่างๆ

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

������ การรำมาตรฐานตามรูปแบบ "รำแม่บท"

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

������ การจัดการแสดงละคร

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์

������ ความสวยงามของนาฏศิลป์ไทย

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

������ การชมนาฏศิลป์อย่างมีคุณค่า

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ดัชนี