ประถมศึกษา 4

หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2344203120

จำนวน : 232 หน้า

ผู้แต่ง :รศ.ดร.สุจิตรา สุคนธทรัพย์ และคณะ

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 99 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนแม็ค ชุดคุณธรรมนำการคิด รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในชุดหนังสือเรียนเล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น การพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้แกนกลาง หนังสือแม็ค ประกอบด้วยเนื้อหาครบถ้วนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาทั้ง 5 สาระ ได้แก่

������ สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

������ สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว

������ สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล

������ สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค

������ สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต การนำเสนอ ได้นำเสนอเนื้อหาในลักษณะของหน่วยการเรียนรู้ที่มีจุดประสงค์การเรียนรู้และการนำเสนอแผนผังเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดชั้นปี ในเนื้อหาหลักทุกหน่วยการเรียนรู้จะมีการแทรกกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อฝึกการคิดทั้งการคิดพื้นฐานและการคิดขั้นสูง ตลอดจนกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

:: สารบัญ

สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธรรมชาติของตัวเรา

หน่วยย่อยที่ 1.1 พัฒนาการตามวัย

������ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยเด็กตอนปลาย

������ - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของวัยเด็กตอนปลาย

������ - วิธีการปรับตัวให้สมกับวัย

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยย่อยที่ 1.2 ร่างกายของเรา

������ ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ

������ - กล้ามเนื้อ

������ - กระดูก

������ - ข้อ

������ - วิธีดูแลรักษากล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

������ ปัจจัยที่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว

หน่วยย่อยที่ 2.1 ครอบครัวที่อบอุ่น

������ ความหมายและความสำคัญของครอบครัว

������ ลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่น

������ คุณลักษณะของสมาชิกที่ดีในครอบครัว

������ คุณลักษณะของความเป็นเพื่อนที่ดี

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยย่อยที่ 2.2 พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย

������ การเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีตามวัมนธรรมไทย

������ การวางตัวกับเพื่อนต่างเพศ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

������ การมีเพศสัมพันธ์ การล่วงละเมิดทางเพศและการป้องกัน

������ วิธีการปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ

หน่วยย่อยที่ 3.1 สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ

������ สิ่งแวดล้อม

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

������ สุขภาพ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

������ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ

������ หลักการจัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อสุขภาพ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยย่อยที่ 3.2 อารมณ์กับสุขภาพ

������ ความหมายและประเภทของอารมณ์

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

������ ปัญหาทางอารมณ์

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

������ ความเครียด

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยย่อยที่ 3.3 สุขภาพผู้บริโภค

������ ความหมายของผลิตภัณฑ์สุขภาพ

������ การวิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

������ วิธีการเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยย่อยที่ 3.4 สมรรถภาพทางกาย

������ ความหมายและความสำคัญของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

������ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

������ การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การดำรงสุขภาพ

หน่วยย่อยที่ 4.1 การใช้ยาเพื่อสุขภาพ

������ ความหมายและความสำคัญของยา

������ - อันตรายจากการใช้ยา

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

������ หลักการใช้ยา

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยย่อยที่ 4.2 การปฐมพยาบาล

������ ความหมายและความสำคัญของการปฐมพยาบาล

������ วิธีปฐมพยาบาลเมื่อใช้ยาผิด

������ วิธีปฐมพยาบาลเมื่อได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายหรือถูกผิวหนัง

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

������ วิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงสัตว์กัดต่อย

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

������ วิธีปฐมพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยย่อยที่ 4.3 อันตรายจากการสูบบุหรี่และดื่มสุรา และการป้องกัน

������ ความหมายของสารเสพติดและผลเสียต่อสุขภาพ

������ - บุหรี่

������ - สุรา

������ วิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงจากการสูบบุหรี่และดื่มสุรา

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

พลศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสทผสาน

������ การอบอุ่นร่างกาย

������ การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่

������ - กระโดดในลักษณะต่างๆ

������ การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่

������ - การควบม้า

������ - การวิ่งถอยหลัง

������ - การวิ่งซิกแซ็ก

������ - การวิ่งกระโดดไกล

������ การเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การฝึกกายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ

������ กิจกรรมกายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แชร์บาสเกตบอล

������ ประวัติความเป็นมา

������ ทักษะที่สำคัญในการเล่นกีฬาแชร์บาสเกตบอล

������ - การจับหรือการถือลูกบอล

������ - การสร้างความเคยชินกับลูกบอล

������ - การเลี้ยงลูกบอล

������ - การรับและการส่งลูกบอลสองมือ

������ - การเคลื่อนที่รับและส่งลูกบอลสองมือ

������ - การรับและส่งลูกบอลมือเดียว

������ - การเคลื่อนที่รับและส่งลูกบอลมือเดียว

������ - ทักษะการยิงประตู

������ - กติกาการแข่งขันกีฬาแชร์บาสเกตบอล

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เกม

������ เกมการเล่น

������ - เกมที่เล่นประเภทเดี่ยว

������ - เกมที่เล่นประเภทกลุ่ม (ทีม)

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

บรรณานุกรม

ดัชนี