อนุบาล2

หนังสือเสริมประสบการณ์ การคมนาคมและการสื่อสาร ชั้นอนุบาล 2

หนังสือเสริมประสบการณ์ การคมนาคมและการสื่อสาร ชั้นอนุบาล 2

หนังสือเสริมประสบการณ์ การคมนาคมและการสื่อสาร ชั้นอนุบาล 2

รหัสหนังสือ : 2226008140

จำนวน : 24 หน้า

ผู้แต่ง :รศ.ดร.เยาวพา เดชะคุปต์ และคณะ

ราคาปก : 35 บาท

ส่วนลด : 3 บาท

ราคาพิเศษ : 32 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับอนุบาล (ฉบับปรับปรุง) เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อมุ่งเสริมประสบการณ์สำหรับอนุบาล 1 2 และ 3 ระดีบละ 8 เล่ม รวมทั้งหมด 24 เล่ม โดยเป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นตามแนวพหุัปัญญาและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและยังสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

:: สารบัญ