มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียน ภาษาไทย ม.4 เทอม 2 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน ภาษาไทย ม.4 เทอม 2 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน ภาษาไทย ม.4 เทอม 2 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2501121120

จำนวน : 240 หน้า

ผู้แต่ง :เพ็ญศรี จันทร์ดวง, สุวคนธ์ จงตระกูล

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 90 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนแม็ค สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบไปด้วยหนังสือเรียนทั้งหมด 6 เล่ม ปีละ 2 เล่ม โดยสาระการเรียนรู้ในแต่ละปี ครบถ้วนสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ ในแต่ละเล่มได้จัดแบ่ง เนื้อหาสาระทั้งวรรณคดีและวรรณกรรม ความรู้หลักการใช้ภาษาเป็นหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มุ่งเน้นกระบวนการคิด ฝึกปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน รักการเขียน รักการศึกษาค้นคว้า

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะสำคัญของภาษาไทย

������ - ภาษาพูดประกอบด้วยเสียงและความหมาย

������ - ภาษาไทยมีพลังในการสื่อสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การฟังและการดูอย่างมีวิจารณญาณ

������ - กระบวนการฟังและการดู

������ - ประเภทของสารที่ฟังและดู

������ - ลักษณะการฟังและการดูที่ดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การพูดแสดงการคิดเห็น และการวิเคราะห์วิจารณ์

������ - ความสำคัญของการพูด

������ - องค์ประกอบของการพูด

������ - สิ่งเร้าในการพูด

������ - มารยาทในการพูด

������ - การพูดแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ วิจารณ์

������ - ประเภทของการพูดแสดงความคิดเห็นและการวิเคราะห์วิจารณ์

������ - หลักการพูดแสดงความคิดเห็นและการวิเคราะห์วิจารณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนเชิญชวน

������ - ขั้นตอนการเขียนเชิญชวน

������ - หลักการเขียนเชิญชวน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเขียนบันทึก รายงาน โครงงาน

������ - การเขียนบันทึก

������ - การเขียนรายงาน

������ - การเขียนโครงงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 บทความ

������ - ลักษณะของบทความ

������ - ประเภทของบทความ

������ - การเขียนบทความที่ดี

������ - องค์ประกอบของบทความ

������ - ขั้นตอนในการเขียนบทความ

������ - ข้อสังเกตจากตัวอย่างการเขียนบทความ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเขียนนิทาน

������ - ความหมายของนิทาน

������ - ประโยชน์ของนิทาน

������ - ประเภทของนิทาน

������ - องค์ประกอบของนิทาน

������ - การวิเคราะห์วิจารณ์นิทาน

������ - การแต่งนิทาน

������ - ภาพประกอบนิทาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ประวัติวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์

������ - สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

������ - สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

������ - สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

������ - สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

������ - สมัยพระบาทสมเด็จพระจุงจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

������ - สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

������ - ตัวอย่างงานประพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง

������ - ประวัติที่มา

������ - ลักษณะคำประพันธ์

������ - ความรู้เกี่ยวกับละคร

������ - เนื้อเรื่องย่อ

������ - อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่องสั้น "ฟ้าโปรด"

������ - ลักษณะของเรื่องสั้น

������ - ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสั้น "ฟ้าโปรด"

������ - ประวัติผู้แต่ง

������ - เนื้อเรื่อง "ฟ้าโปรด"

������ - วิเคราะห์เรื่องสั้น "ฟ้าโปรด"

บรรณานุกรม

ดัชนี