มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียน ภาษาไทย ม.4 เทอม 1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน ภาษาไทย ม.4 เทอม 1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน ภาษาไทย ม.4 เทอม 1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2501120120

จำนวน : 204 หน้า

ผู้แต่ง :เพ็ญศรี จันทร์ดวง, สุวคนธ์ จงตระกูล

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 90 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนแม็ค สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบไปด้วยหนังสือเรียนทั้งหมด 6 เล่ม ปีละ 2 เล่ม โดยสาระการเรียนรู้ในแต่ละปี ครบถ้วนสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ ในแต่ละเล่มได้จัดแบ่ง เนื้อหาสาระทั้งวรรณคดีและวรรณกรรม ความรู้หลักการใช้ภาษาเป็นหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มุ่งเน้นกระบวนการคิด ฝึกปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน รักการเขียน รักการศึกษาค้นคว้า

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธรรมชาติของภาษาไทย

������ - ภาษาไทยเป็นภาษาคำโดด

������ - ภาษาไทยมีเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์

������ - ภาษาไทยมีเสียงหนักเบาต่างกัน

������ - ภาษาไทยเป็นภาษามีระดับ

������ - ภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาษากับการสื่อสาร

������ - การสื่อสาร

������ - ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการสื่อสาร

������ - อุปสรรคของการสื่อสาร

������ - วิธีแก้ไขอุปสรรคของการสื่อสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้คำและกลุ่มคำ

������ - การใช้คำให้ตรงตามความหมาย

������ - การใช้คำให้ถูกต้องตามลักษณะภาษาไทย

������ - การใช้คำให้กะทัดรัด ชัดเจน และสละสลวย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ

������ - การอ่านแปลความ

������ - การอ่านตีความ

������ - การอ่านขยายความ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 จดหมายธุรกิจ

������ - ประเภทของจดหมายธุรกิจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การย่อความ

������ - ความหมายของการย่อความ

������ - หลักและขั้นตอนในการย่อความ

������ - รูปแบบของการขึ้นต้นย่อความ

������ - วิธีการคิดในการย่อความ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเขียนเรียงความ

������ - องค์ประกอบของเรียงความ

������ - ขั้นตอนการเขียนเรียงความ

������ - การวิเคราะห์เรียงความ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คุณค่างานประพันธ์

������ - ความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรม

������ - องค์ประกอบของวรรณกรรม

������ - หลักการพิจารณาคุณค่าของวรรณกรรม

������ - คุณค่าด้านวรรณศิลป์

������ - คุณค่าด้านสังคม

������ - ตัวอย่างการวิจารณ์เรื่อง เงาะป่า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บทร้อยกรองร่วมสมัย

������ - อยู่เพื่ออะไร

������ - เพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 นิราศนรินทร์

������ - ความรู้เกี่ยวกับนิราศนรินทร์

������ - ความรู้เรื่องโครงสี่สุภาพ

������ - คำประพันธ์เรื่องนิราศนรินทร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 บทนมัสการมาตาปิตุคุณและบทนมัสการอาจริยคุณ

������ - บทนมัสการมาตาปิตุคุณ

������ - บทนมัสการอาจริยคุณ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 นิทานเวตาล

������ - ความรู้เกี่ยวกับนิทานเวตาล

������ - ประวัติผู้แต่ง

������ - เรื่องย่อนิทานเวตาล

������ - เนื้อเรื่องนิทานเวตาล เรื่องที่ 10

บรรณานุกรม

ดัชนี