มัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียน ภาษาไทย ม.1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน ภาษาไทย ม.1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน ภาษาไทย ม.1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2411106120

จำนวน : 208 หน้า

ผู้แต่ง :ดวงพร หลิมรัตน์

ราคาปก : 90 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 81 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนแม็ค สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบไปด้วยหนังสือเรียนทั้งหมด 3 เล่ม ปีละ 1 เล่ม โดยสาระการเรียนรู้ในแต่ละปี ครบถ้วนสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ครบถ้วนสมบูรณ์และสะดวกในการใช้งาน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เหตุเกิดเพราะนิดตัดสินใจ

ความรู้ทางภาษา

หลักภาษา

������ - เสียงในภาษาไทย (เสียงและรูปสระ)

การใช้ภาษา

������ - การเล่าเรื่องย่อ

������ - การพูดรายงาน

������ - การเขียนบรรยายประสบการณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บทความเรื่อง "ประโยชน์ของไข่ไก่"

ความรู้ทางภาษา

หลักภาษา

������ - เสียงในภาษาไทย (เสียงและรูปพยัญชนะ เสียงและรูปวรรณยุกต์)

การใช้ภาษา

������ - การอ่านวิเคราะห์เรื่องและคุณค่า

������ - การจับประเด็นสำคัญของเรื่อง

������ - การเขียนเรียบเรียงข้อความอย่างสละสลวย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิราศภูเขาทอง

ความรู้ทางภาษา

หลักภาษา

������ - การสร้างคำใหม่ (คำซ้ำ)

การใช้ภาษา

������ - การเขียนเรียงความ

������ - การพิจารณาเลือกหนังสืออ่าน

������ - มารยาทในการฟังและการดู

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สุภาษิตโคลงโลกนิติ

ความรู้ทางภาษา

หลักภาษา

������ - การสร้างคำใหม่ (คำซ้อนและคำประสม)

การใช้ภาษา

������ - การอ่านทำนองเสนาะ

������ - การแสดงความคิดเห็น

������ - มารยาทในการพูด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สุภาษิตพระร่วง

ความรู้ทางภาษา

หลักภาษา

������ - คำในภาษาไทย (คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์)

การใช้ภาษา

������ - การเขียนรายงาน

������ - คำเปรียบเทียบและคำที่มีหลายความหมาย

������ - การโฆษณาชวนเชื่อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา

ความรู้ทางภาษา

หลักภาษา

������ - คำในภาษาไทย (คำบุพบท คำสันธาน คำอุทาน)

การใช้ภาษา

������ - การวิเคราะห์เหตุและผล

������ - การอ่านคู่มือวิธีการใช้งานของวิทยาการสมัยใหม่

������ - การอ่านสรุปความ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 บันทึกการเดินทาง

ความรู้ทางภาษา

หลักภาษา

������ - ประโยคในการสื่อสาร

การใช้ภาษา

������ - การเขียนจดหมายส่วนตัว

������ - การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กาพย์พระไชยสุริยา

ความรู้ทางภาษา

หลักภาษา

������ - หลักและการแต่งกาพย์ (กาพย์ยานี 11 กาพย์สุรางคนางค์ 28 กาพย์ฉบัง 16)

การใช้ภาษา

������ - การอ่านบทร้อยกรองประเภทกาพย์

������ - การย่อความ

������ - การเขียนโครงงาน

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ดัชนี