ประถมศึกษา 4

หนังสือเรียน ภาษาไทย ป.4 (ใบอนุญาตหลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน ภาษาไทย ป.4 (ใบอนุญาตหลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน ภาษาไทย ป.4 (ใบอนุญาตหลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2341109120

จำนวน : 228 หน้า

ผู้แต่ง :ประภากร เจริญเชื้อ

ราคาปก : 105 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 95 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนแม็ค สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบไปด้วยหนังสือเรียนทั้งหมด 3 เล่ม ปีละ 1 เล่ม โดยสาระการเรียนรู้ในแต่ละปี ครบถ้วนสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ครบถ้วนสมบูรณ์และสะดวกในการใช้งาน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมองกลอัจฉริยะ

สมองกลอัจฉริยะ

ความรู้ทางภาษา

������ - อ่านออกเสียงร้อยแก้ว

������ - แม่ ก กา

������ - มารยาทในการอ่าน

อ่านเสริมบทเรียนเรื่อง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารไทย

อาหารไทย

ความรู้ทางภาษา

������ - คำที่มีตัวสะกดในแม่ กง แม่กม แม่เกย และแม่เกอว

������ - การเขียนแผนภาพความคิด

������ - มารยาทในการเขียน

อ่านเสริมบทเรียนเรื่อง ขนมไทย...แม่เอ๊ย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระเช้าสีดา

กระเช้าสีดา

ความรู้ทางภาษา

������ - คำที่มีตัวสะกดในแม่กก แม่กด แม่กน และแม่กบ

������ - การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

������ - นิทานพื้นบ้าน

������ - เพลงพื้นบ้าน

อ่านเสริมบทเรียนนิทานเรื่อง เมืองสามโคก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สัตว์น้อยแสนรู้

สัตว์น้อยแสนรู้

ความรู้ทางภาษา

������ - คำที่มีอักษรควบกล้ำและคำที่อักษรนำ

������ - การเขียนจดหมายถึงบิดามารดาและเพื่อน

������ - การเขียนข้อแนะนำ

อ่านเสริมบทเรียนเรื่อง ปลาก้างพระร่วงของมาลี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย

บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย

ความรู้ทางภาษา

������ - การเลือกอ่านหนังสือ

������ - หลักการพิจารณาคุณค่าหนังสือประเภทสารคดี

������ - การผันอักษร

������ - ชนิดของคำ

การอ่านเสริมบทเรียนเรื่อง พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พระราชวังบางปะอิน

พระราชวังบางปะอิน

ความรู้ทางภาษา

������ - คำราชาศัพท์และคำสุภาพ

������ - คำที่ประและไม่ประวิสรรชนีย์

������ - การบันทึกความรู้

อ่านเสริมบทเรียนเรื่อง อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สมุนไพรไทย

สมุนไพรไทย

ความรู้ทางภาษา

������ - การพูดรายงาน

������ - การพูเพื่อให้ความรู้

������ - ส่วนประกอบของประโยค

อ่านเสริมบทเรียนเรื่อง เมี่ยงคำ อาหารว่าง สมุนไพร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ท่องแดนธรรม นำสุขใจ

ท่องแดนธรรม นำสุขใจ

ความรู้ทางภาษา

������ - การจำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

������ - การตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู

������ - การสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู

������ - มารยาทในการฟังและดู

อ่านเสริมบทเรียนเรื่อง ต้นไม้แสนดีกับหนอนน้อยอารี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บทอาขยานสืบสานวัฒนธรรม

บทอาขยานสืบสานวัฒนธรรม

ความรู้ทางภาษา

������ - การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

������ - คำพ้อง

������ - การย่อความ

อ่านเสริมบทเรียนเรื่อง บทอาขยาน...ท่องดี มีประโยชน์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 วาจาดี ไม่มีภัย

วาจาดี ไม่มีภัย

ความรู้ทางภาษา

������ - การใช้คำให้ถูกต้องตามความหมาย

������ - การพูดแสดงความคิดเห็น

������ - มารยาทในการพูด

อ่านเสริมบทเรียนเรื่อง วาจาเป็นสุภาษิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ผลไม้ไทย...นำเศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง

ผลไม้ไทย...นำเศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง

ความรู้ทางภาษา

������ - กลอนสี่

������ - การเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง

������ - การใช้พจนานุกรม

อ่านเสริมบทเรียนเรื่อง วิถีเด็กไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 ขยะทองคำที่เมืองปากน้ำ

ขยะทองคำที่เมืองปากน้ำ

ความรู้ทางภาษา

������ - การแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

������ - เครื่องหมายวรรคตอน

������ - การย่อหน้าและการเว้นวรรค

������ - การเขียนอักษรย่อ

อ่านเสริมบทเรียนเรื่อง ผ้าขาวม้า คงคุณค่า ภูมิปัญญาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 นิทานเทียบสุภาษิตเรื่อง นกยางตัวเดียวกินปลาสิ้นหนอง

นิทานเทียบสุภาษิตเรื่อง นกยางตัวเดียวกินปลาสิ้นหนอง

ความรู้ทางภาษา

������ - คำลักษณนาม

������ - การใช้สำนวน

������ - การเขียนคำขวัญ

อ่านเสริมบทเรียนเรื่อง กากับสุนัขจิ้งจอก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 บทละครเรื่อง เงาะป่า ตอน คนังและไม้ไผ่ไปเที่ยวป่า

บทละครเรื่อง เงาะป่า ตอน คนังและไม้ไผ่ไปเที่ยวป่า

ความรู้ทางภาษา

������ - ลักษณะของวรรณคดี

������ - การสรุปความจากบทร้อยกรอง

������ - การพิจารณาบทร้อยกรอง

อ่านเสริมบทเรียนเรื่อง สมเด็จพระปิยมหาราช

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 นิทานคำกลอนเรื่อง พระอภัยมณี ตอน กำเนิดสุดสาคร

นิทานคำกลอนเรื่อง พระอภัยมณี ตอน กำเนิดสุดสาคร

ความรู้ทางภาษา

������ - การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

������ - ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น

อ่านเสริมบทเรียนเรื่อง สุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ดัชนี

������ - การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

������ - ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น

อ่านเสริมบทเรียนเรื่อง สุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์