มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2502336100

จำนวน : 124 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ.ศุภกิจ เฉลิมวิสุตม์กุล

ราคาปก : 65 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 59 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อผู้เรียนได้เรียนและปฏิบัติกิจกรรมตามหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ครบทั้ง 4 เล่ม ผู้เรียนจะมีศักยภาพ ความสามารถทั้งในด้านเนื้อหา และมีทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สามารถให้เหตุผล สามารถสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆได้

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

1. ผลคูณคาร์ทีเซียน

2. ความสัมพันธ์

������ แบบฝึกหัด 1

������ ใบงานที่ 1

3. โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์

������ วิธีหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์

4. กราฟของความสัมพันธ์

������ แบบฝึกหัด 2

������ ใบงานที่ 2

5. ฟังก์ชัน

������ 5.1 ความหมายของฟังก์ชัน

������ 5.2 วิธีตรวจสอบว่าความสัมพันธ์ที่กำหนดให้เป็นฟังก์ชันหรือไม่

������ 5.3 รูปแบบการเขียนฟังก์ชัน

������ แบบฝึกหัด 3

������ ใบงานที่ 3

6. การหาค่าของฟังก์ชัน

������ แบบฝึกหัด 4

������ ใบงานที่ 4

7. ฟังก์ชันเชิงเส้น

������ แบบฝึกหัด 5

������ ใบงานที่ 5

8. ฟังก์ชันกำลังสอง

������ แบบฝึกหัด 6

������ ใบงานที่ 6

9. การประยุกต์ของฟังก์ชัน

������ 9.1 การแก้อสมการโดยใช้กราฟ

������ 9.2 การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันและกราฟ

������ แบบฝึกหัด 7

������ ใบงานที่ 7

10. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

������ การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

������ แบบฝึกหัด 8

������ ใบงานที่ 8

11. ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์

ฟังก์ชันขั้นบันได

������ แบบฝึกหัด 9

������ ใบงานที่ 9

������ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้

1. อัตราส่วนตรีโกณมิติ

2. อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้

������ 2.1 การหาอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30องศา,45องศา,และ60องศา โดยใช้รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

������ 2.2 การหาค่าโดยประมาณของอัตราส่วนตรีโกณมิติจากตาราง

������ 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างไซน์ โคไซน์ และแทนเจนต์ในมุมต่างๆ

������ แบบฝึกหัด 1

������ ใบงานที่ 1

3. การหาความสูงและระยะทางโดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติ

������ แบบฝึกหัด 2

������ ใบงานที่ 2

������ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

บรรณานุกรม

ดัชนี