มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียน MAC ICT เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน MAC ICT เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน MAC ICT เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2508104100

จำนวน : 108 หน้า

ผู้แต่ง :โกสันต์ เทพสิทธิทรากรณ์ และ อัจราวรรณ กัลยาณสิทธิ์

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 90 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มนี้ ได้จัดทำรายวิชาพื้นฐานและเนื้อหาเพิ่มเติม อยู่ในเล่มเดียวกัน โดยได้ระบุสาระการเรียนรู้ไว้ชัดเจนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เนื้อหาที่เป็นรายวิชาพื้นฐาน ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 3 และ 4 เนื้อหาที่เป็นเพิ่มเติม ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับครูผู้สอนที่จะเลือกได้ว่าจะสอนเพียงรายวิชาพื้นฐาน หรือจะสอนทั้งรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมตามต้องการ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

������ 1. ฮาร์ดแวร์

������ 2. ประเภทและชนิดของฮาร์ดแวร์

������ 3. ซอฟต์แวร์

������ 4. ข้อมูล

������ 5. บุคลากร

������ 6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

������ คำศัพท์ประจำหน่วย

������ กิจกรรมประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

������ 1. หน่วยรับเข้า

������ 2. หน่วยประมวลผลกลาง

������ 3. หน่วยความจำหลัก

������ 4. หน่วยความจำรอง

������ 5. หน่วยส่งออก

������ 6. บัส

������ คำศัพท์ประจำหน่วย

������ กิจกรรมประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

������ 1. องค์ประกอบระบบสื่อสารข้อมูล

������ 2. เกณฑ์วิธีหรือโพรโตคอล

������ 3. วิธีถ่ายโอนข้อมูล

������ 4. เครือข่ายของคอมพิวเตอร์

������ คำศัพท์ประจำหน่วย

������ กิจกรรมประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

������ 1. power supply

������ 2. แผงหลัก

������ 3. อุปกรณ์ต่อพ่วง

������ 4. หน่วยวัดความเร็วและความจุข้อมูล

������ คำศัพท์ประจำหน่วย

������ กิจกรรมประจำหน่วย

บรรณานุกรม

ดัชนี