มัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียน MAC ICT เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน MAC ICT เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน MAC ICT เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2418103100

จำนวน : 104 หน้า

ผู้แต่ง :รศ.ดร.ถวัลย์วงศ์ ไกรโรจนานันท์, โกสันต์ เทพสิทธิทรากรณ์

ราคาปก : 80 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 72 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มนี้ ได้จัดทำรายวิชาพื้นฐานและเนื้อหาเพิ่มเติม อยู่ในเล่มเดียวกัน โดยได้ระบุสาระการเรียนรู้ไว้ชัดเจนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เนื้อหาที่เป็นรายวิชาพื้นฐาน ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 2 และ 4 เนื้อหาที่เป็นเพิ่มเติม ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับครูผู้สอนที่จะเลือกได้ว่าจะสอนเพียงรายวิชาพื้นฐาน หรือจะสอนทั้งรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมตามต้องการ

:: สารบัญ

> หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การทำงานของคอมพิวเตอร์

������ 1. ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

������ 2. ความหมายของคอมพิวเตอร์

������ 3. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

������ 4. การทำงานของคอมพิวเตอร์

������ สรุปสาระสำคัญท้ายหน่วย

������ คำศัพท์ที่สำคัญประจำหน่วย

������ กิจกรรมประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

������ 1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์

������ 2. บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ

������ 3. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

������ สรุปสาระสำคัญท้ายหน่วย

������ คำศัพท์ที่สำคัญประจำหน่วย

������ กิจกรรมประจำหน่วย

������ แบบฝึกหัดเสริมทักษะเพิ่มเติม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

������ 1. จุดกำเนิดของเทคโนโลยีสารสนเทศ

������ 2. นิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

������ 3. ลำดับการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ

������ 4. ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

������ 5. บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

������ 6. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

������ สรุปสาระสำคัญท้ายหน่วย

������ คำศัพท์ที่สำคัญประจำหน่วย

������ กิจกรรมประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

������ 1. บทนำ

������ 2. นิยามของข้อมูลและสารสนเทศ

������ 3. ส่วนประกอบของสารสนเทศ

������ 4. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล

������ 5. ชนิดของข้อมูล (data type)

������ 6. การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

������ 7. ความสำคัญของข้อมูลที่มีต่อการสร้างสารสนเทศ

������ สรุปสาระสำคัญท้ายหน่วย

������ คำศัพท์ที่สำคัญประจำหน่วย

������ กิจกรรมประจำหน่วย

บรรณานุกรม

ดัชนี