ประถมศึกษา 4

หนังสือเรียน MAC ICT เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.4 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน MAC ICT เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.4 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน MAC ICT เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.4 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2348110100

จำนวน : 160 หน้า

ผู้แต่ง :โกสันต์ เทพสิทธิทรากรณ์ และคณะ

ราคาปก : 75 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 68 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่มนี้ ได้จัดทำรายวิชาพื้นฐาน และเนื้อหาเพิ่มเติมอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยได้ระบุสาระการเรียนรู้ไว้ชัดเจนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เนื้อหาที่เป็นรายวิชาพื้นฐาน ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 2 3 4 และ 6 เนื้อหาที่เป็นเพิ่มเติม ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนที่จะเลือกได้ว่าจะสอนเพียงรายวิชาพื้นฐาน หรือจะสอนทั้งรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมตามต้องการ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

������ 1. ความเป็นมาของเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล

������ 2. การจัดเก็บข้อมูลยุคใหม่

������ 3. ดิจิทัลและแอนะล็อก

������ 4. ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

������ สรุปสาระสำคัญ

������ คำศัพท์ประจำหน่วย

������ กิจกรรมประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์

������ 1. การรับรู้ คิด และโต้ตอบ

������ 2. พลังงานของคอมพิวเตอร์

������ 3. หน่วยรับเข้า

������ 4. หน่วยประมวลผลกลาง

������ 5. หน่วยความจำ

������ 6. หน่วยส่งออก

������ สรุปสาระสำคัญ

������ คำศัพท์ประจำหน่วย

������ กิจกรรมประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์

ประโยชน์จากการใช้งานคอมพิวเตอร์

������ 1. ประโยชน์ในสังคม

������ 2. ใช้ทำรายงาน

������ 3. ใช้สร้างงานนำเสนอ

������ 4. ใช้ติดต่อสื่อสารและค้นหาความรู้

������ 5. การรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

������ 6. การค้นหาข้อมูล

������ 7. การศึกษาบทเรียน

������ 8. ใช้เพื่อความบันเทิง

โทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์

������ 1. โทษต่อร่างกาย

������ 2. โทษต่อสังคม

������ สรุปสาระสำคัญ

������ คำศัพท์ประจำหน่วย

������ กิจกรรมประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน

ประเภทของซอฟต์แวร์

������ 1. ซอฟต์แวร์ระบบ

������ 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

การใช้งานประระบบปฏิบัติงานของระบบวินโดวส์

������ 1. เครื่องมือของระบบ

������ 2. หน้าต่าง

������ 3. การใช้ระบบปฏิบัติการ

������ 4. การตรวจความจุของแผ่นบันทึกและขนาดแฟ้ม

������ 5. การจัดการกับเดสก์ท็อป

������ 6. การถอนโปรแกรมที่ติดตั้งไว้แล้ว

������ สรุปสาระสำคัญ

������ คำศัพท์ประจำหน่วย

������ กิจกรรมประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การใช้โปรแกรมกราฟิกขั้นพื้นฐาน

������ 1. โปรแกรมกราฟิก

������ 2. ชนิดของแฟ้มภาพ

������ 3. โปรแกรม Paint

������ 4. การวาดภาพประกอบเรื่อง

������ 5. โปรแกรม Adobe Photoshop

������ 6. การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น

������ 7. การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย ImageReady

������ สรุปสาระสำคัญ

������ คำศัพท์ประจำหน่วย

������ กิจกรรมประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมกราฟิก

������ 1. หลักการสร้างภาพ

������ 2. การเขียนสตอรีบอร์ด (storyboard)

������ 3. การวาดภาพประกอบการเล่าเรื่อง

������ 4. การสร้างภาพยนตร์เบื้องต้น

������ สรุปสาระสำคัญ

������ คำศัพท์ประจำหน่วย

������ กิจกรรมประจำหน่วย

บรรณานุกรม

ดัชนี