มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียน ชีววิทยา ม.4-6 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน ชีววิทยา ม.4-6 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน ชีววิทยา ม.4-6 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2502601120

จำนวน : 140 หน้า

ผู้แต่ง : ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์ และคณะ

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 99 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนแม็ค ชุดคุณธรรมนำการคิด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่มนี้ คณะผู้เขียนได้ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และแนวทางในการวัดผลและประเมินผล แล้วกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้อง เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการเขียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

������ - เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

������ - โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์

������ - ทฤษฎีเซลล์

������ - เซลล์ยูแคริโอตและเซลล์โพแคริโอต

������ - สิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างไม่เป็นเซลล์

������ - การเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์

������ - การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

������ - การลำเลียงสารโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

������ - การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิคุ้มกันของร่างกาย

������ - ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

������ - ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

������ - วัคซีน

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

������ - การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

������ - การศึกษาการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของเมนเดล

������ - การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยยีน 2 คู่

������ - มัลติเพิลแอลลีล

������ - ลักษณะพันธุกรรมโครโมโซมเพศ

������ - ความผิดปกติทางพันธุกรรม

������ - พันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อม

������ - พันธุกรรมกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

������ - เทคโนโลยีชีวภาพ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความหลากหลายทางชีวภาพ

������ - ความหลากหลายทางชีวภาพ

������ - สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรต่างๆ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

������ - ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

������ - ระบบนิเวศ

������ - ทรัพยากรธรรมชาติ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ดัชนี