มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียน เคมี ม.4 เทอม 1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน เคมี ม.4 เทอม 1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน เคมี ม.4 เทอม 1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2512501130

จำนวน : 176 หน้า

ผู้แต่ง :ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ และ ประดับ นาคแก้ว

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 77 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนเคมี ม.4 ภาคเรียนที่ 1 อยู่ในสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร มาตรฐาน ว 3.1 และ ว 3.2 ผู้เขียนได้ศึกษาวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ปรับปรุงแก้ไขพุทธศักราช 2545 นโยบายปฏิรูปการเรียนรู้ เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ การศึกษาด้านผู้เรียนของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้พื้นฐานเรื่องการจำแนกสาร

������ - สสาร

������ - การจำแนกสารเป็นหมวดหมู่

������ - อนุภาคของสาร

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โครงสร้างอะตอม

������ - อะตอม

������ - ตารางธาตุ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พันธะเคมีกับการเกิดสารประกอบ

������ - การเกิดพันธะเคมี

������ - พันธะไอออนิก

������ - พันธะโคเวเลนซ์

������ - พันธะโลหะ

������ - ความสัมพันธ์ระหว่างจุดหลอมเหลว จุดเดือด แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคกับสถานะของสารและพันธะเคมี

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปฏิกิริยาเคมี

������ - การเกิดปฏิกิริยาเคมี

������ - การเขียนสมการเคมี

������ - ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของปฏิกิริยาเคมีที่ควรทราบ

������ - ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน

������ - ผลกระทบของปฏิกิริยาเคมีที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

������ - ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

������ - การหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

������ - การอธิบายการเกิดปฏิกิริยาและพลังงานของปฏิกิริยา

������ - ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

������ - การควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปิโตรเลียม

������ - สารประกอบไฮโดรคาร์บอน

������ - การเกิดปิโตรเลียม

������ - แก๊สธรรมชาติ

������ - น้ำมันดิบ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สารชีวโมเลกุล

������ - อาหารกับการดำรงชีวิต

������ - อาหารกับสารชีวโมเลกุล

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พอลิเมอร์

������ - ความหมายของพอลิเมอร์

������ - การเกิดพอลิเมอร์

������ - โครงสร้างของพอลิเมอร์

������ - พอลิเมอร์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

������ - พอลิเมอร์กับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ดัชนี