มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียน เคมีเพิ่มเติม ม.4 เทอม 2 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน เคมีเพิ่มเติม ม.4 เทอม 2 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน เคมีเพิ่มเติม ม.4 เทอม 2 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2512514110

จำนวน : 336 หน้า

ผู้แต่ง :ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ และ ประดับ นาคแก้ว

ราคาปก : 135 บาท

ส่วนลด : 13 บาท

ราคาพิเศษ : 122 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนเคมี ม.4 ภาคเรียนที่ 2 อยู่ในสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร มาตรฐาน ว 3.1 และ ว 3.2 ผู้เขียนได้ศึกษาวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ปรับปรุงแก้ไขพุทธศักราช 2545 นโยบายปฏิรูปการเรียนรู้ เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ การศึกษาด้านผู้เรียนของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โครงสร้างอะตอมและตาราง

ธาตุในปัจจุบัน

������ - โครงสร้างอะตอม

������ - อนุภาคมูลฐานของอะตอม

������ - การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม

������ - วิวัฒนาการของการจัดสร้างตารางธาตุ

������ - ตารางธาตุในปัจจุบัน

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สมบัติของธาตุในตารางธาตุ

������ - สมบัติความเป็นโลหะและอโลหะ

������ - ขนาดอะตอมและขนาดไอออน

������ - พลังงานไอออไนเซชัน

������ - ค่าอิเล็กโทรเนกาติวิดี

������ - อิเล็กตรอนแอฟฟินิตี

������ - ค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์

������ - จุดเดือดและจุดหลอมเหลว

������ - ความหนาแน่น

������ - เลขออกซิเดชัน

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมบัติของธาตุตามหมู่ธาตุ

������ - สมบัติของธาตุหมู่ IA

������ - สมบัติของธาตุหมู่ IIA

������ - สมบัติของธาตุหมู่ IIIA

������ - สมบัติของธาตุหมู่ VIA

������ - สมบัติของธาตุหมู่ VIIA

������ - สมบัติของธาตุหมู่ VIIIA

������ - ตำแหน่งของธาตุ ไฮโดรเจนในตารางธาตุ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สมบัติของธาตุและสารประกอบ

ตามคาบ

������ - สมบัติของธาตุในคาบที่ 1

������ - สมบัติของธาตุในคาบที่ 2 และคาบที่ 3

������ - สมบัติบางประการของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุในคาบที่ 2 และคาบที่ 3

������ - สมบัติบางประการของสารประกอบออกไซด์ของธาตุในคาบที่ 2 และคาบที่ 3

������ - การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ธาตุแทรนซิชัน

������ - การจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุแทรนซิชัน

������ - สมบัติของธาตุแทรนซิชัน

������ - สารประกอบของธาตุแทรนซิชัน

������ - สารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชัน

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ธาตุกัมมันตรังสี

������ - สมบัติของธาตุกัมมันตรังสี

������ - ปฏิกิริยานิวเคลียร์ของธาตุกัมมันตรังสี

������ - การตรวจสอบธาตุกัมมันตรังสี

������ - ครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี

������ - ประโยชน์ของธาตุกัมมันตรังสี

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

������ - ธาตุและสารประกอบแทรนซิชันในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

������ - ธาตุและสารประกอบเรพรีเซนเททีฟในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พันธะเคมี

������ - อะตอมที่เสถียรและอะตอมที่ไม่เสถียร

������ - ข้อมูลที่แสดงว่ามีพันธะเคมี

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 พันธะไอออน

������ - การสร้างพันธะไอออน

������ - พลังงานกับการเกิดพันธะไอออน

������ - โครงสร้างของสารประกอบไอออน

������ - สูตรของสารประกอบไอออน

������ - การเรียกชื่อสารประกอบไอออน

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 สมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบไอออน

สารประกอบไอออน

������ - สมบัติของสารประกอบไอออน

������ - ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออน

������ - สมการไอออนิก

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การเกิดพันธะโคเวเลนซ์

������ - การสร้างพันธะโคเวเลนซ์

������ - การเกิดโมเลกุลโคเวเลนซ์

������ - โมเลกุลโคเวเลนซ์ที่การรวมตัวไม่เป็นไปตามกฎออกเตต

������ - การเขียนสูตรของสารประกอบโคเวเลนซ์

������ - การเรียกชื่อสารประกอบโคเวเลนซ์ประเภทธาตุคู่

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 ความยาวพันธะและพลังงานพันธะ

������ - ความยาวพันธะ

������ - พลังงานพันธะ

������ - พลังงานของปฏิกิริยา

������ - พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนซ์กับการเกิดเรโซแนนซ์

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 รูปร่างและขั้วของโมเลกุลโคเวเลนซ์

������ - รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนซ์

������ - การเกิดมุมระหว่างพันธะ

������ - สภาพขั้วของพันธะโคเวเลนซ์

������ - สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนซ์

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนซ์

������ - แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนซ์

������ - พลังงานกับการละลายของสารโคเวเลนซ์

������ - พันธะโคเวเลนซ์กับโครงผลึกร่างตาข่าย

������ - สมบัติของสารประกอบโคเวเลนซ์

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 พันธะโลหะ

������ - การเกิดพันธะโลหะ

������ - สมบัติของโลหะ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดที่ 1

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดที่ 2

โครงงานวิทยาศาสตร์

ภาคผนวก

บรรณานุกรม

ดัชนี