มัธยมศึกษาปีที่ 3

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรฯ 44)

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรฯ 44)

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรฯ 44)

รหัสหนังสือ : 2432313100

จำนวน : 116 หน้า

ผู้แต่ง :รศ.ดร.นพพร แหยมแสง

ราคาปก : 45 บาท

ส่วนลด : 4 บาท

ราคาพิเศษ : 41 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร ซีดีแผนการจัดการเรียนรู้ (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 เล่ม 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รากที่สอง
1. รากที่สอง (square roots)
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1
แบบฝึกหัด 1
2. การประมาณค่ารากที่สอง (estimating squae roots)
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3
แบบฝึกหัด 2
3. นิพจน์ของรากที่สอง (square root expresstions)
แบบฝึกหัด 3
การประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม
1. การแยกตัวประกอบพหุนามในรูป x2 + bx + c
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2
แบบฝึกหัด 1
2. การแยกตัวประกอบพหุนามใน x2 + bx + c เมื่อ a ( 0 และ a, b และ c เป็นจำนวนเต็ม
แบบฝึกหัด 2
3. ผลต่างของกำลังสองและกำลังสองสมบูรณ์
3.1 ผลต่างของกำลังสอง
3.2 ผลบวกของกำลังสอง
3.3 กำลังสองสมบูรณ์
แบบฝึกหัด 3
4. การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูง
แบบฝึกหัด 4
การประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมการกำลังสอง
1. สมการกำลังสอง
2. การแก้สมการกำลังสองโดยใช้วิธีแยกตัวประกอบ (factoring)
3. การแก้สมการกำลังสองโดยวิธีรากที่สอง (square root method)
แบบฝึกหัด 1
4. การประยุกต์ใช้สมการกำลังสอง
แบบฝึกหัด 2
5. สูตรของกำลังสอง (The Quadratics Formula)
5.1 การแก้สมการกำลังสองโดยวิธีกำลังสองสมบูรณ์ (completing the square)
5.2 การใช้ดีสคริมิแนนต์ (discreminant)
5.3 การประยุกต์ใช้สมการกำลังสองหาพื้นที่ผิว ปริมาตรหรือขนาดของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
แบบฝึกหัด 3

การประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พาราโบลา
1.พาราโบลาที่อยู่ในรูป y = ax2 เมื่อ a เป็นจำนวนจริง และ a ( 0
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1
2.พาราโบลาที่อยู่ในรูป y = ax2 + c เมื่อ a และ c เป็นจำนวนจริงที่ a ( 0 และ c ( 0
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2
3.พาราโบลาที่อยู่ในรูป y = a(z-h)2 + k เมื่อ a, h และ k เป็นจำนวนจริงที่ a ( 0
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3
4.พาราโบลาที่อยู่ในรูป y = ax2 + bx + c เมื่อ a, b, c เป็นจำนวนจริงที่ a ( 0
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ5
แบบฝึกหัด
การประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พื้นที่ผิวและปริมาตร
1. รูปเรขาคณิตสามมิติ
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1
แบบฝึกหัด 1
2. ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก
2.1 ปริมาตรของปริซึม
2.2 ปริมาตรของทรงกระบอก
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2
แบบฝึกหัด 2
3. ปริมาตรของพีระมิดและกรวย
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3
แบบฝึกหัด 3
4. พื้นที่ผิวของปริซึมและพีระมิด
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4
แบบฝึกหัด 4
5. พื้นที่ผิวของทรงกระบอกและกรวย
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 5
แบบฝึกหัด 5
6. พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกลม
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 6
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 7
แบบฝึกหัด 6
แบบฝึกหัดชุดระคน
การประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

บรรณนุกรม