มัธยมศึกษาปีที่ 4

Icon 1 (Student Book )

Icon 1 (Student Book )

Icon 1 (Student Book )

รหัสหนังสือ : 7501221110

จำนวน : 105 หน้า

ผู้แต่ง :Donald Freeman.Kathleen Graves, Linda Lee

ราคาปก : 120 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 108 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ พิมพ์ 4 สี หนังสือเรียน Icon 1 จัดทำขึ้นตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางฯ51 เนื้อหาและภาพประกอบทันสมัย เหมาะสมกับผู้เรียน ไวยากรณ์ชัดเจน และมีแบบทดสอบเพื่อให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง

:: สารบัญ

Introduction 1 Kinds of food
Introduction 2 Describing sports
Introduction 3 Describing places
REVIEW OF INTRODUCTION 1–3
Unit 1 Classroom habits
Unit 2 Kinds of TV shows
Unit 3 Vacation activities
REVIEW OF UNITS 1–3
Unit 4 Information sources
Unit 5 Job characteristics
Unit 6 Personal characteristics
REVIEW OF UNITS 4–6
Unit 7 School subjects
Unit 8 Spending habits
Unit 9 Personal characteristics
REVIEW OF UNITS 7–9
Unit 10 Travel preferences
Unit 11 Signs of stress
Unit 12 Professions
REVIEW OF UNITS 10–12