ประถมศึกษา 1

Newสรุปเข้ม สังคมศึกษา ป.1

Newสรุปเข้ม สังคมศึกษา ป.1

Newสรุปเข้ม สังคมศึกษา ป.1

รหัสหนังสือ : 1313102100

จำนวน : 160 หน้า

ผู้แต่ง :ปาริชาติ สุขประเสริฐ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

สรุปเนื้อหาสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.1 ฝึกฝนและพัฒนาวิธีคิดอย่างมีเหตุผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ แบบฝึกหัดและแบบทดสอบพร้อมเฉลยละเอียด แยกเล่ม สามารถใช้ประเมินผลได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบ ตลอดจนเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ 1 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

หน่วยการเรียนรู้ 2 เศรษฐศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 3 ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 4 ภูมิศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 5 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2