ประถมศึกษา 1

New Say Hello 1 (Student Book).

New Say Hello 1 (Student Book).

New Say Hello 1 (Student Book).

รหัสหนังสือ : 7311211110

จำนวน : 80 หน้า

ผู้แต่ง :กุศยา แสงเดช และคณะ

ราคาปก : 90 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 81 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ 70 แกรม พิมพ์ 4 สี หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ New Say Hello 1 (STUDENT BOOK) มีเนื้อหาสอดคล้องตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางฯ 51 ได้รับใบอนุญาต และบัญชีรายชื่อ สื่อการเรียนรู้สามารถเลือกใช้ในสถานศึกษา ปี2554

:: สารบัญ

Unit 1 Hello!

Unit 2 My Classroom

Unit 3 My Friends

Unit 4 My Toys

Unit 5 My Pets

Unit 6 New Year's Day

Unit 7 On the Beach

Word List