ประถมศึกษา 1

New Say Hello 1 (Work Book).

New Say Hello 1 (Work Book).

New Say Hello 1 (Work Book).

รหัสหนังสือ : 7311212110

จำนวน : 76 หน้า

ผู้แต่ง :กุศยา แสงเดช และคณะ

ราคาปก : 40 บาท

ส่วนลด : 4 บาท

ราคาพิเศษ : 36 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟพิมพ์ ขาว-ดำ แบบฝึกหัด New Say Hello 1 จัดทำขึ้นตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางฯ51 ได้รับใบอนุญาตและขึ้นบัญชีรายชื่อ สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา เนื้อหาสอดคล้องกับหนังสือเรียน New Say Hello 1 STUDENT BOOK

:: สารบัญ

Unit 1 Hello!

Unit 2 My Classroom

Unit 3 My Friends

Unit 4 My Toys

Unit 5 My Pets

Unit 6 New Year's Day

Unit 7 On the Beach