มัธยมศึกษาปีที่ 3

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.3 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 44)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.3 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 44)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.3 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 44)

รหัสหนังสือ : 2437001110

จำนวน : 132 หน้า

ผู้แต่ง :พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี และคณะ

ราคาปก : 50 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 45 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อมคู่มือครูและแนวทางการจัดการเรียนรู้ (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

พุทธศาสนา ม.3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และชาดก
- ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
- พุทธประวัติ
- ชาดก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
- พระรัตนตรัย
- อริยสัจ 4
- พุทธศาสนสุภาษิต
- พระไตรปิฎก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา
- พุทธสาวก
- พุทธสาวิกา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ และชาวพุทธตัวอย่าง
- หน้าที่ชาวพุทธ
- มารยาทชาวพุทธ
- ชาวพุทธตัวอย่าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การบริหารจิตและเจริญปัญญา
- การบริหารจิต - การเจริญปัญญา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลสำคัญ
- วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
- วันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ
- ศาสนพิธี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
- พระรัตนตรัย
- อริยสัจ 4
- พุทธศาสนสุภาษิต
- พระไตรปิฎก

บรรณานุกรม