ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์นิทานเสริมคุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์นิทานเสริมคุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์นิทานเสริมคุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

รหัสหนังสือ : 5106008100

จำนวน : 108 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ.พิทยาภรณ์ สิงหกานตพงศ์

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ ขนาด 19x26 เซนติเมตร ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์นิทานเสริมคุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมมโนสำนึกของเด็กปฐมวัยในการเรียนรู้ถึงความรู้สึกของผู้อื่น โดยมุ่งเน้นจริยธรรมด้านความเมตตากรุณา ความซื่อสัตย์ และการให้อภัย ซึ่งพ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครู อาจารย์ หรือผู้ใกล้ชิดเด็กควรเริ่มปลูกฝังจริยธรรมให้เด็กด้วยการสร้างตัวอย่างทางจริยธรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ผ่านสื่อที่เด็กมีความสนใจตามช่วงวัยและพัฒนาการ

:: สารบัญ