ชุดกิจกรรมการพัฒนาภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

ชุดกิจกรรมการพัฒนาภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

ชุดกิจกรรมการพัฒนาภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

รหัสหนังสือ : 5106002100

จำนวน : 84 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ.ดร.วารุณี สกุลภารักษ์

ราคาปก : 75 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 68 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ ขนาด 19x26 เซนติเมตร ชุดกิจกรรมการพัฒนาภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นการรวมประสบการณ์ด้านต่างๆ ของเด็กเข้าด้วยกัน อันได้แก่ การพูด ความคิด การจำ และความเข้าใจ ภาษาถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยเริ่มจากการฟังสู่การรับรู้และถ่ายทอดออกมาสู่กระบวนการคิดในการค้นหาคำตอบจากปริศนาคำทาย ปริศนาชวนฉงน การแปลสัญลักษณ์จากภาพเป็นคำโดยการคิดวิเคราะห์ค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง

:: สารบัญ