ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย

ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย

ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย

รหัสหนังสือ : 5106006100

จำนวน : 72 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์

ราคาปก : 75 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 68 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ ขนาด 19x26 เซนติเมตร ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย มีขอบข่ายของการจัดประสบการณ์ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3 ด้าน คือ ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านการถนอมใช้ทรัพยากรจากสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด และด้านการประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมและประเพณีไทย

:: สารบัญ