ประถมศึกษา 3

Modern วิทยาศาสตร์ ป.3 (หลักสูตรฯ 51)

Modern วิทยาศาสตร์ ป.3 (หลักสูตรฯ 51)

Modern วิทยาศาสตร์ ป.3 (หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 1332202110

จำนวน : 116 หน้า

ผู้แต่ง :ปิยะนาถ บุญมีพิพิธและคณะ

ราคาปก : 65 บาท

ส่วนลด : 19 บาท

ราคาพิเศษ : 46 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นสอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทบทวนการเรียนวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 7 หน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วยประกอบด้วยการให้ความรู้ การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อทบทวนความรู้

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทรัพยากรโลก หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารรอบตัว หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไฟฟ้าในบ้าน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 น้ำและอากาศบนโลก หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ท้องฟ้า