ประถมศึกษา 1

Modern วิทยาศาสตร์ ป.1 (หลักสูตรฯ 51)

Modern วิทยาศาสตร์ ป.1 (หลักสูตรฯ 51)

Modern วิทยาศาสตร์ ป.1 (หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 1312201110

จำนวน : 84 หน้า

ผู้แต่ง :ปิยะนาถ บุญมีพิพิธและคณะ

ราคาปก : 65 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 59 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ขนาด 19x26 เซนติเมตร หนังสือ "Modern วิทยาศาสตร์ ป.1 (ปรับปรุงใหม่)" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทบทวนการเรียนวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา

อวัยวะของเรา

การดูแลตัวเรา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตสัตว์

การจำแนกสัตว์

ประโยชน์และอันตรายจากสัตว์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวิตพืช

รูปร่างลักษณะของพืช

ประโยชน์ของพืช

สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารรอบตัว

ของเล่นและของใช้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงของเรา

แรงดึงและแรงผลัก

ผลของการออกแรง

ประโยชน์และโทษของแรง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ดิน

กำเนิดดิน

ประเภทของดิน

ประโยชน์ของดิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ท้องฟ้า

ท้องฟ้า

บรรณานุกรม

ดัชนี