ประถมศึกษา 2

Modern วิทยาศาสตร์ ป.2 (หลักสูตรฯ 51)

Modern วิทยาศาสตร์ ป.2 (หลักสูตรฯ 51)

Modern วิทยาศาสตร์ ป.2 (หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 1322201110

จำนวน : 100 หน้า

ผู้แต่ง :ปิยะนาถ บุญมีพิพิธและคณะ

ราคาปก : 65 บาท

ส่วนลด : 19 บาท

ราคาพิเศษ : 46 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ขนาด 19x26 เซนติเมตร Modern วิทยาศาสตร์ ป.2 (ปรับปรุงใหม่) เป็นชุดแบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ใช้เป็นแบบฝึกหัดเสริมทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกเหนือจากการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนผู้เรียนสามารถศึกษา เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา

อาหารที่เรารับประทาน

การตอบสนองต่อสิ่งเร้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตสัตว์

สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์

การดูแลสัตว์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวิตพืช

สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของพืช

สิ่งจำเป้นในการเจริญเติบโตของพืช

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

ประโยชน์ของพืช

การดูแลพืช

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารรอบตัว

สมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้

การเลือกของเล่นและของใช้ให้เหมาะสม

การประดิษฐ์ของเล่นและของใช้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงในธรรมชาติ

แรงแม่เหล็กและการใช้ประโยชน์

แรงทางไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พลังงาน

พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่

การเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่น

การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ดวงอาทิตย์

ความสำคัญของดวงอาทิตย์

ประโยชน์ของดวงอาทิตย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ดิน

ชนิดของดิน

บรรณานุกรม

ดัชนี