ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

รหัสหนังสือ : 5106003100

จำนวน : 96 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ.พรใจ สารยศ

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ขนาด 19x26 เซนติเมตร ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นกิจกรรมที่เขียนขึ้นเพื่อให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยได้นำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษาะด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย กิจกรรมทั้งหมดจัดเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เริ่มจากการกำหนดปัญหาโดยครูและเด็ก การกระตุ้นให้เด็กตั้งสมมติฐานหรือการคาดเดาคำตอบ การทดลอง/ค้นคว้าหาความรู้ที่ต้องการเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และการนำเสนอข้อมูลที่ได้

:: สารบัญ