ประถมศึกษา 5

Modern คณิตศาสตร์ ป.5 (ปรับปรุงใหม่)

Modern คณิตศาสตร์ ป.5 (ปรับปรุงใหม่)

Modern คณิตศาสตร์ ป.5 (ปรับปรุงใหม่)

รหัสหนังสือ : 1362304110

จำนวน : 0 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 99 บาท

:: รายละเอียด

สรุปเนื้อหาที่สำคัญในแต่ละเรื่องสอดคล้องตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในแต่ละหัวข้อจะมีแบบฝึกเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการคิด คำนวณ แต่ละภาคจะมีแบบทดสอบประจำภาค ทั้งภาคต้น และภาคปลาย เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุด โดยการฝึกทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบที่หลากหลาย

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มุม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เส้นขนาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบวก การลบ การคูณการหารเศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การบวก การลบ การคูณทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 บทประยุกต์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 รูปสี่เหลี่ยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 รูปสามเหลี่ยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 รูปวงกลม หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก