ประถมศึกษา 4

Modern วิทยาศาสตร์ ป.4 (ปรับปรุงใหม่)

Modern วิทยาศาสตร์ ป.4 (ปรับปรุงใหม่)

Modern วิทยาศาสตร์ ป.4 (ปรับปรุงใหม่)

รหัสหนังสือ : 1342202110

จำนวน : 112 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 25 บาท

ราคาพิเศษ : 60 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นสอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทบทวนการเรียนวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 5 หน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วยประกอบด้วยการให้ความรู้ การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อทบทวนความรู้

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดำรงชีวิตของพืช หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำรงชีวิตของสัตว์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ดินในท้องถิน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลังงานแสง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ระบบสุริยะ