ประถมศึกษา 5

Modern วิทยาศาสตร์ ป.5 (ปรับปรุงใหม่)

Modern วิทยาศาสตร์ ป.5 (ปรับปรุงใหม่)

Modern วิทยาศาสตร์ ป.5 (ปรับปรุงใหม่)

รหัสหนังสือ : 1362204110

จำนวน : 164 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 25 บาท

ราคาพิเศษ : 60 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นสอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทบทวนการเรียนวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 5 หน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วยประกอบด้วยการให้ความรู้ การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อทบทวนความรู้

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัสดุและสมบัติของวัสดุ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เสี่ยงกับการได้ยิน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรงและความดัน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 น้ำ ฟ้า และดวงดาว