ประถมศึกษา 2

Modern ภาษาไทย ป.2 (หลักสูตรฯ 51)

Modern ภาษาไทย ป.2 (หลักสูตรฯ 51)

Modern ภาษาไทย ป.2 (หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 1321102110

จำนวน : 188 หน้า

ผู้แต่ง :หทัยรัตน์ ศรีวรเดชไพศาล

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 28 บาท

ราคาพิเศษ : 67 บาท

:: รายละเอียด

สรุปย่อเนื้อหาสำคัญในแต่ละเรื่องสอดคล้องตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในแต่ละหัวข้อมีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการเขียน มีแบบทดสอบประจำภาคทั้งภาคต้นและภาคปลาย เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุด

:: สารบัญ

ภาคเรียนที่ ๑�

ภาษาพาที�
เรื่องที่ ๑ น้ำใส

คำศัพท์น่ารู้�

หลักภาษาน่ารู้�
ทดสอบสมอง ประลองความคิด�

เรื่องที่ ๒ ใจหาย
คำศัพท์น่ารู้�

หลักภาษาน่ารู้�
ทดสอบสมอง ประลองความคิด�

เรื่องที่ ๓ ครัวป่า�
คำศัพท์น่ารู้�
หลักภาษาน่ารู้�
ทดสอบสมอง ประลองความคิด�

เรื่องที่ ๔ กลัวทำไม�
คำศัพท์น่ารู้�
หลักภาษาน่ารู้�
ทดสอบสมอง ประลองความคิด�

เรื่องที่ ๕ ชีวิตใหม่�
คำศัพท์น่ารู้�
หลักภาษาน่ารู้�
ทดสอบสมอง ประลองความคิด�

เรื่องที่ ๖ มีน้ำใจ�
คำศัพท์น่ารู้�
หลักภาษาน่ารู้�
ทดสอบสมอง ประลองความคิด�

วรรณคดีลำนำ�

เรื่องที่ �๗ ดอกสร้อยแสนงาม�
คำศัพท์น่ารู้�

ความรู้เพิ่มเติม

ทดสอบสมอง ประลองความคิด�

เรื่องที่ ๘ นิทานอ่านใหม่�

คำศัพท์น่ารู้�

ความรู้เพิ่มเติม

ทดสอบสมอง ประลองความคิด�

เรื่องที่ ๙ รื่นรสสักวา�
คำศัพท์น่ารู้�

ความรู้เพิ่มเติม

ทดสอบสมอง ประลองความคิด�

ภาคเรียนที่ ๒�

ภาษาพาที�

เรื่องที่ ๑๐ นักคิดสมองใส�
คำศัพท์น่ารู้�
หลักภาษาน่ารู้�
ทดสอบสมอง ประลองความคิด�

เรื่องที่ ๑๑���������� โลกร้อน

คำศัพท์น่ารู้�
หลักภาษาน่ารู้�
ทดสอบสมอง ประลองความคิด�

เรื่องที่ ๑๒ รักพ่อ รักแม่�
คำศัพท์น่ารู้�
หลักภาษาน่ารู้�
ทดสอบสมอง ประลองความคิด�

เรื่องที่ ๑๓ เข็ดแล้ว�
คำศัพท์น่ารู้�
หลักภาษาน่ารู้�
ทดสอบสมอง ประลองความคิด�

เรื่องที่ ๑๔ เด็กดี�
คำศัพท์น่ารู้�
หลักภาษาน่ารู้�
ทดสอบสมอง ประลองความคิด�

เรื่องที่ ๑๕ ชาติของเรา�
คำศัพท์น่ารู้�
หลักภาษาน่ารู้�
ทดสอบสมอง ประลองความคิด�

วรรณคดีลำนำ�

เรื่องที่ ๑๖ ไก่แจ้แซ่เสียง�
คำศัพท์น่ารู้�
ทดสอบสมอง ประลองความคิด�

เรื่องที่ ๑๗ ภาพวาดของสีเทียน�
คำศัพท์น่ารู้�
ทดสอบสมอง ประลองความคิด�

เรื่องที่ ๑๘ ยายกะตา�
คำศัพท์น่ารู้�
ความรู้เพิ่มเติม
ทดสอบสมอง ประลองความคิด