มัธยมศึกษาปีที่ 2

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่1

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่1

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่1

รหัสหนังสือ : 2422323110

จำนวน : 200 หน้า

ผู้แต่ง :นพพร แหยมแสง และ ทรงศักดิ์ ด่านพานิช

ราคาปก : 80 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 72 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ 70 แกรม หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 ภาคเรียนที่ 1 มีประกาศในบัญชีรายชื่อสื่อการเรียนรู้ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และมีใบอนุญาต

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อัตราส่วนและร้อยละ
1. อัตราส่วน
2. อัตราส่วนที่เท่ากัน
2.1 การหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้
2.2 การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนโดยใช้การคูณไขว้
3. อัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวน
4. สัดส่วน
4.1 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน
5. ร้อยละ
5.1 การเขียนร้อยละในรูปอัตราส่วน
5.2 การเขียนอัตราส่วนในรูปร้อยละ
5.3 การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ
5.4 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวัด
1. การวัดความยาว
การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริก
การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษ
การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวในมาตราไทย
การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษเทียยบกับระบบเมตริก
แผนผังและมาตราส่วน
2. การวัดพื้นที่
การคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่
การวัดพื้นที่และการเปลี่ยนหน่วย
3. การวัดปริมาตรและน้ำหนัก
การวัดปริมาตร
การวัดน้ำหนัก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม
1. การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
2. การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเปลี่ยนแปลงทางเรขาคณิต
1. การเลื่อนขนาน
2. การสะท้อน
3. การหมุน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความเท่ากันทุกประการ
1. ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต
2. ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
รูปสามเหลี่ยมที่สัมพันธ์กันแบบด้าน-มุม-ด้าน
รูปสามเหลี่ยมที่สัมพันธ์กันแบบ มุม-ด้าน-มุม
รูปสามเหลี่ยมที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน