มัธยมศึกษาปีที่ 4

คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ม.4-6

คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ม.4-6

คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ม.4-6

รหัสหนังสือ : 2502339100

จำนวน : 256 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เซต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การให้เหตุผล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 จำนวนจริง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน