มัธยมศึกษาปีที่ 5

คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ม.4-6

คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ม.4-6

คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ม.4-6

รหัสหนังสือ : 2502340100

จำนวน : 120 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เลขยกกำลัง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความน่าจะเป็น