มัธยมศึกษาปีที่ 6

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 3 ม.4-6

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 3 ม.4-6

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 3 ม.4-6

รหัสหนังสือ : 2502341100

จำนวน : 192 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถิติและข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (ตอนที่ 1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (ตอนที่ 2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสำรวจความคิดเห็น 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ลำดับและอนุกรม