มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียนเสริมคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4 ภาค1

หนังสือเรียนเสริมคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4 ภาค1

หนังสือเรียนเสริมคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4 ภาค1

รหัสหนังสือ : 2502343100

จำนวน : 244 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรฯแกนกลาง 51 คิดง่ายเข้าใจได้ ไม่ซ้ำซ้อน สอดคล้อง สสวท. ฝึกคิด ทบทวนและทดสอบความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลาย มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์และคิดอย่างมีเหตุผล เข้มข้นด้วยโจทย์ปัญหา สามารถใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตรรกศาสตร์

 • ประพจน์
 • การเชื่อมประพจน์
 • การหาค่าความจริงของประพจน์
 • การสร้างตารางค่าความจริง
 • รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน
 • สัจนิรันดร์
 • การอ้างเหตุผล
 • ประโยคเปิด�
 • ตัวบ่งปริมาณ
 • ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวแปรเดียว
 • สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ
 • ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัว


หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบจำนวนจริง

 • จำนวนจริง
 • สมบัติของระบบจำนวนจริง
 • การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว
 • สมบัติของการไม่เท่ากัน
 • ช่วงและการแก้อสมการ
 • ค่าสัมบูรณ์
 • การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์


หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

 • การหารลงตัว
 • ขั้นตอนวิธีการหาร
 • ตัวหารร่วมมาก
 • ตัวคูณร่วมน้อย

ตัวอย่างข้อสอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1