มัธยมศึกษาปีที่ 6

หนังสือเรียนเสริมคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6 ภาค1

หนังสือเรียนเสริมคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6 ภาค1

หนังสือเรียนเสริมคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6 ภาค1

รหัสหนังสือ : 2502347100

จำนวน : 264 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรฯแกนกลาง 51 คิดง่ายเข้าใจได้ ไม่ซ้ำซ้อน สอดคล้อง สสวท. ฝึกคิด ทบทวนและทดสอบความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลาย มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์และคิดอย่างมีเหตุผล เข้มข้นด้วยโจทย์ปัญหา สามารถใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

 1. การวัดค่ากลางของข้อมูล 
  • ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
  •  มัธยฐาน
  •  ฐานนิยม
  • ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต
  • ค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิก 
 2. การวัดตำแหน่งที่หรือตำแหน่งสัมพัทธ์ของข้อมูล 
  • ควอร์ไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์
 3. การวัดการกระจายของข้อมูล
  • การวัดการกระจายสัมบูรณ์
  • การวัดการกระจายสัมพัทธ์
  • ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ ค่ากลางและการกระจายข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแจกแจงปกติ
 1.  ค่ามาตรฐาน
 2.  การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ 
   พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

 1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
 2. แผนภาพกระจาย
 3. การประมาณค่าของค่าคงตัวโดยใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุด
 4. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา