มัธยมศึกษาปีที่ 2

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 ภาคเรียนที่ 2

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 ภาคเรียนที่ 2

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 ภาคเรียนที่ 2

รหัสหนังสือ : 2422324110

จำนวน : 160 หน้า

ผู้แต่ง :นพพร แหยมแสง และ ทรงศักดิ์ ด่านพานิช

ราคาปก : 80 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 72 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ 70 แกรม หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 2 มีประกาศในบัญชีสื่อการเรียนรู้ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และมีใบอนุญาต

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
1. สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
2. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
3. บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
4. พหุคูณของความยาวของด้านทุกด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
5. กิจกรรมชวนศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
1. ระบบจำนวนจริงเบื้องต้น
1.1 จำนวนตรรกยะ
1.2 จำนวนอตรรกยะ
2. รากที่สองและรากที่สามในระบบจำนวนจริง
2.1 รากที่สองและรากที่สามในระบบจำนวนจริง
2.2 รากที่สามในระบบจำนวนจริง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
1. สมการ
2. การประยุกต์
2.1 กลยุทธ์ในการแก้โจทย์ปัญหา
2.2 ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนและรูปเราขาคณิต
2.3 ปัญหาเกี่ยวกับอัตรา-เวลา
2.4 ปัญหาเกี่ยวกับของผสม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เส้นขนาน
1. เส้นขนาน
2. เส้นขนานและมุมแย้งภายใน
3. เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน
4. เส้นขนานและมุมแย้งภายนอก
5. รูปสามเหลี่ยมและเส้นขนาน