มัธยมศึกษาปีที่ 2

หนังสือเรียน ศิลปะ ม.2 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 44)

หนังสือเรียน ศิลปะ ม.2 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 44)

หนังสือเรียน ศิลปะ ม.2 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 44)

รหัสหนังสือ : 2424305110

จำนวน : 264 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 99 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 90 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ 4 สี และปรู๊ฟ 1 สี ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อมซีดีแผนการจัดการเรียนรู้ (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

ศิลปะ ม.2

ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานด้านศิลปะ
ทัศนธาตุ (รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก)
หลักการจัดภาพเบื้องต้น
เทคนิควิธีการ และวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงารศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ
การเขียนรูประบายสีจากประสบการณ์และจินตนาการ
การเขียนรูปทิวทัศน์และรูปเรื่องราวการดำรงชีวิต
การปั้นรูป
การพิมพ์ภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุนทรียภาพ
สุนทรียภาพทางศิลปะ
ศิลปวิจารณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ศิลปะพื้นบ้านหลักฐานของภูมิปัญญาไทย

ดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พื้นฐานทางดนตรี
ความรู้พื้นฐานด้านการขับร้องเพลงไทย
ทบทวนเรื่องการประสมวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากล
เพลงไทยสากล
ลักษณะตัวโน้ตแบบสากล
เรียนรู้โน้ตดนตรีไทยพื้นฐาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทักษะการถ่ายทอดทางดนตรี
การขับร้องบรรเลงเพลงประกอบการฟ้อนรำ
ดนตรีเล่นง่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สุนทรียภาพทางดนตรี
ทักษะการรับรู้ทางดนตรีด้วยการฟัง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางดนตรี

นาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พื้นฐานทางนาฏศิลป์
นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น
หลักการปฏิบัติของนาฏศิลป์ไทย
นาฏยศัพท์ที่ใช้ฝึกประกอบการรำ
มหรสพไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ทักษะการรำ
การรำประกอบเพลง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การเรียนรู้ความงามทางศิลปะ
บูรณาการการเรียนรู้ความงามทางศิลปะ

บรรณานุกรม