มัธยมศึกษาปีที่ 5

หนังสือเรียนศิลปะ ม.5 (ใบประกัน)

หนังสือเรียนศิลปะ ม.5 (ใบประกัน)

หนังสือเรียนศิลปะ ม.5 (ใบประกัน)

รหัสหนังสือ : 2504305120

จำนวน : 338 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 135 บาท

ส่วนลด : 13 บาท

ราคาพิเศษ : 122 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนแม็ค ชุดคุณธรรมนำการคิด รายวิชาพื้นฐาน ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่มนี้ เป็นหนังสือเรียนที่ได้ผ่านการปรับปรุงพัฒนาด้วยวิสัยทัศน์ของผู้เรียบเรียง โดยมุ่งให้หนังสือศิลปะนี้ทันยุคสมัยและทันเหตุการณ์ในการดำเนินการ ปรังปรุงเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ

:: สารบัญ

ทัศนศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานศิลปะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทักษะการสื่อสร้างสรรค์ศิลปะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุนทรียศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ศิลปะภูมิปัญญาไทยและสากล
ดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การรับรู้ทางดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สื่อถ่ายทอดสร้างสรรค์งานดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สุนทรียภาพทางดนตรี
นาฏศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ศิลปะการแสดงของไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 นาฏศิลป์เพื่อนบ้านของไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 สุนทรียะทางนาฏศิลป์
บรรณานุกรม
ดัชนี